حاشيه نشيني | پیام ساختمان

حاشيه نشيني

توليد انبوه مسكن مشكل بافت‌فرسوده و حاشيه‌نشيني را حل نمي‌كندرسوده و حاشيه نشيني را حل نمي‌كند به همين دليل بايد ضمن گردهمايي و گفتگو به درك درستي از صورت مسئله اصلي اين حوزه در سطح كشور دست يابيم. آخوندي در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به رشد كاهنده جمعيتدست روستــا زير‌تيــغ شـهـر آنکه خود حاشيه نشيني به عنوان يک مسئله مطرح شود‌، عواقب و نتايج ناشي از آن مدنظر قرار مي‌گيرد‌. به دليل حاشيه نشيني‌، شهر‌هاي بزرگ قادر به تأمين امکانات اقتصادي‌، اجتماعي و رفاهي کافي براي ش
جولان بساز و بفروش ها در برخی مناطق شهری تحت پوشش حاشيه نشيني ديده مي شود؛ اما در شهرهايي چون مشهد و چابهار، اين موضوع پررنگ تر است. در تهران نيز اگرچه در سال هاي اخير تمهيداتي انديشيده شده تا از گسترش حاشيه نشيني جلوگيري شود، با اين حال منآثار رونق ساخت و ساز مسكن در كشور مشاهده مي شود؟تي، تقابل حاشيه نشيني و مركز در شهرهاي بزرگ كيفيت زندگي را دچار چالش كرده است و در شرايطي كه بزودي ميزان شهرنشيني به ۷۸ درصد خواهد رسيد بايد به فكر تدبير باشيم. مظاهريان يادآورشد: رويكرد ما اين است«مسكن مهر» سنگي است كه ۱۰۰ عاقل هم نمي‌توانند آن را از چاه بيرون بياورند مسكن مهر حاشيه نشيني مدرن است. محسن نريمان با بيان اين‌كه در شهرهاي جديد وارث 20درصد از پروژه هاي مسكن مهر كشور با مشكلات انبوهي هستيم، اظهار كرد: مشكلاتي كه به علت بي توجهي هاي تخصصي و فني در شهركسري مسكن در دولت يازدهم تشديد شدمده آن در حاشيه نشيني 17ميليون نفري شهرها نمود پيدا مي‌كند.آنگونه كه اين كارشناس اقتصاد مسكن مي‌گويد، شيوه جمع‌آوري آمار در حوزه مسكن نادرست است. اين مسئله در بررسي دو سرشماري اخير نفوس و مسكن و آماره نرخ رشد حاشيه نشيني شهرها در ايران كاهش يافته استوزير راه و شهرسازي گفت: نرخ رشد حاشيه نشيني شهرها در ايران كاهش يافته، زيرا جابجايي بزرگ و مهاجرت در دهه 80 به پايان رسيده است.