هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

توديع و معارفه

وزير راه و شهرسازي مطرح كرد: ضرورت احياي پژوهشكده حمل و نقلگروه ساخت‌وساز: مراسم توديع و معارفه رئيس مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با حضور دکتر آخوندی و جمعي از مديران انجمن‌هاي صنفي راه و شهرسازي در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي برگزار شد.
در تامين مالي پروژه ها نبايد منابع بازار سرمايه ناديده گرفته شودوزير راه و شهرسازي در مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور گفت:‌ با توجه به كمبود منابع مالي دولتي براي به ثمر رساندن طرح‌هاي عمراني، در تامين مالي پروژه ها نبايد منابع بازار سرمايه ناديده گرفته شود.دولت به حمايت از مسائل آبي كشور توجه چنداني ندارد وزير راه و شهرسازي در مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور گفت:‌ با توجه به كمبود منابع مالي دولتي براي به ثمر رساندن طرح‌هاي عمراني، در تامين مالي پروژه ها نبايد منابع بازار سرمايه ناديده گرفته شود.گزينه هاي پيشنهادي براي رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان كشورجلسه توديع و معارفه اعضاي دوره ششم و هفتم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان با حضور وزير راه و شهرسازي تشكيل و وفق ماده 115 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مهندس فرج الله رجبيصنعت در وضعيت سختي قرار دارد‌ي در آئين توديع و معارفه فرماندار ابهر اظهار داشت: مردم شهرستان ابهر مردماني نيك‌انديش و با صفايي هستند كه اگر خدمت خادمي را ببيند به طور يقين اين خدمت را فراموش نخواهند كرد و برايش ارزش قائل هستند.