پيمانکاران | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

پيمانکاران

34 هزار پیمانکار نگران آینده شغلیي برخي از پيمانکاران فراهم آورده‌است‌. به عنوان مثال سال گذشته فقط 10 درصد از پروژه‌هاي عمراني فعال و 90 درصد غيرفعال بود که با اقدام دولت يازدهم در پرداخت بخشي از مطالبات پيمانکاران در حال حاضر درصدفدراسیون صنعت ساختمان تشکیل می‌شود‌اي نيست. پيمانکاران ما مرتب از قراردادهاي يک‌طرفه تحميلي از جانب دولت شاکي هستند و شايد به همين دليل، تشکل‌هاي موجود در اين حوزه، از اتاق بازرگاني توقع دارند به‌واسطه جايگاهش به‌عنوان نماينده بخش خصومهندسان با تجربه ایرانی در راه کشورهای خارجیهاي مختلف پيمانکاران با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در حال برگزاري جلساتي هستيم تا هم شرايط عمومي پيمان بازنگري شود و هم قراردادهاي همسان مورد ارزيابي مجدد قرار بگيرد. وي افزود: در چند سال گذشته بورس انرژي و آينده پيمانكاران برقار داشت‌: پيمانکاران و توليدكنندگان برق كه تاكنون طرف قرارداد وزارت نيرو بوده‌اند مي‌توانند به بورس وارد شوند‌. در اينجا مبحث قيمت هم اثرگذار است؛ مثلا همانگونه كه بورس اين مزيت را دارد كه در عرض 3کنفرانس منطقه ای فیدیک در تهران برگزار می شود مشاور و پيمانکاران آخرين دستاوردهاي جهاني را مطرح خواهد کرد. گفتني است که تأکيد بر «بازارهاي درحال‌توسعه» جهت جلب‌توجه شرکت‌کنندگان به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و همکاري در پروژه‌ها در کشور ايران بربهــار ســاخت و ســاز در راه استيره انجمن پيمانکاران استان تهران هم اظهار داشت‌: اميدي که در اثر تفاهم لوزان به وجود آمده‌، باعث مي‌شود کار و فعاليت سرعت بگيرد و بي‌شک بعد از يک سال که وضعيت معيشتي مردم بهتر شد‌، کسب وکار رونق مي‌آينده روشن اقتصادي و ساختمانيازندگان‌، پيمانکاران‌، مهندسان‌، انبوه‌سازان‌، دولتيان‌، مجلسيان و‌.‌.‌.‌. که هرکدام به نوبه خود سهمي و نفعي‌- نه به اختيار که به اجبار‌- ازکشتي اقتصاد ايران داريم آيا نبايد گذشته نامناسب عاري ازآخرین وضعیت تعاونی های مسکن اوني ها و پيمانکاران طرف قرارداد با بانک عامل مي باشند به ميزان 52 هزار ريال اعلام شده است. وي همچنين يادآور شد: سازمان تامين اجتماعي موظف شده براي تحويل زودتر مسکن مهر و به منظور جلوگيري از افزاجایـگاه مسـکن در بـرنامه توسـعهقي ماند و پيمانکاران طلبکار بودند و هزينه‌هاي ساخت اين واحدهاي مسکوني در برخي شهرها از هزينه ساخت مسکن خصوصي به‌مراتب بيشتر بود.اين مسئله اختلال ايجاد کرد و باعث افزايش قيمت‌ها و هزينه‌ها در دو حوزهچشم انداز ساخت و ساز در سال آيندهيره انجمن پيمانکاران استان تهران به پيام ساختمان گفت‌: بودجه‌اي که در مجلس تصويب شده‌، بودجه قابل توجهي است اما وضعيت اقتصادي دولت بيانگر اين است که اين بودجه محقق نمي‌شود‌. همچنان که امسال هم شاهدخدمات یا لطمات عوارض جدید ساختعضو انجمن پيمانکاران و سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز دراين باره به پيام ساختمان گفت‌: ازنظر قانوني اگر بررسي کنيم‌، اين موضوع خلاف است‌. بنده ملکي دارم که شهرداري با تصويب قانون در آن ذي نفع ميچه کسي از مهندسان حمايت مي‌کند‌؟‌برد‌. پيمانکاران براي دولت کار مي‌کنند يک فعال ساختماني با بيان اينکه اخيرا بسياري از مهندسان نامي به دليل ورشکستگي در حبس به سر مي‌برند‌، به پيام ساختمان گفت‌: سال‌هاست که بزرگ‌ترين سرمايه‌گذرکود مسکن به نفع خریدارند معوقات پيمانکاران و راه اندازي پروژه‌ها هيچکدام انجام نشده و صرفا روي سياست خارجي تأکيد کرده و اقتصاد داخلي منوط به سياست خارجي شده‌است‌. وي افزود‌: نگه داشتن اقتصاد در حالت رکود ضربه بزرگي به بافت فرسوده با وام، نوسازی نمی‌شوديره انجمن پيمانکاران استان تهران هم در گفتگو با پيام ساختمان اظهار داشت‌: قدر مسلم اين وام پاسخگوي نياز ساکنان نخواهد بود و50 ميليون تومان وام در بهترين حالت 25 درصد هزينه‌هاي ساخت وساز را پوشش مي‌پیمانکار همان مجری ذی صلاح است و ماليات پيمانکاران انجمن استان تهران در نيروگاه برق آلستوم و به ميزباني انجمن صنفي کارفرمايي پيمانکاران و شرکت‌هاي ساختماني و تأسيساتي و تجهيزاتي استان تهران برگزار شد‌. به گزارش پيام ساختمان