پروژه هاي عمراني | پیام ساختمان

پروژه هاي عمراني

مشکلات فعالان بخش خصوصی حوزه ساخت و ساز جواد خوانساری درباره مشکلات فعالان بخش خصوصی حوزه ساخت و ساز گفت: متأسفانه در حال حاضر بیش از 80 درصد پروژه های ساختمانی و عمرانی کشور در دست شرکت های دولتی یا شبه دولتی است و تنها کمتر از 20 دردارایی های آزاد شده کجا می رود؟دور اخیر مذاکرات گروه 1+5 و ایران به پایان رسید و توافق ژنو تا 10 تیرماه 94 تمدید شد. کارشناسان و فعالان اقتصادی ایران از جمله بخش ساختمان و مسکن، طی این مدت اخبار و تحولات مربوط به این نشست را با دقتمسکن مهر ناتمام، مسکن اجتماعی نامعلوم دولت یازدهم پیش از آن که سکان مدیریت قوه مجریه را به دست گیرد، حل مشکلات و معضلات بخش مسکن را جزو برنامه های خود عنوان کرد و پس از آن، شاید با توجه به بار بزرگ و ناتمام طرح مسکن مهر و با این نیت که شریالی برای پروژه های جدید هزینه نمی شود!گروه گزارش: سعی می کنم با تلفن همراهِ یکی از مدیران تشکلهای پیمانکاری کشور تماس بگیرم تا با او درباره وصول مطالبات معوق پیمانکاران و شرایط عمومی پیمان و چند موضوع دیگر گفتگو کنم. پیش از آن که آقای مهن«تفاهم نامه» عمرانی شهرداری با سپاه تفاهم نامه ای که سقف ظرفیت آن 20 هزار میلیارد تومان است. میان شهرداری تهران و سپاه منعقد شده که بر اساس آن، اجرای پروژه های عمرانی شهر تهران تا چهارسال آینده به این نهاد سپرده شده است. اقبال سرمایه گذاری آلمانی ها در مسکن ایران شنیده بودیم آلمانی ها برای کار و تلاش فرصت ها را از دست نمی دهند و در کار صنعت هم باکسی شوخی ندارند- حتی با خودشان- اما اکنون می بینیم که یک هفته بعد از توافق ژنو اولین گروه از آلمانی ها برپرداخت بدهی پیمانکاران اولویت بندی شود رییس انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران پرداخت بدهی پیمانکاران اولویت بندی شود رئیس انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران با بیان این مطلب که محدودیت منابع بودجه ای دولت برای تامین منابع مال
يك انضباط جديد در نظام پولي كشورراي اجراي پروژه هاي عمراني در كشور محدود شده است. وي بر بازنگري و تجديد ساختار تركيب هزينه هاي بودجه اي تاكيد كرد و گفت: با اين مهم مي توان فضاي جديدي به دولت داد تا در اجراي پروژه هاي عمراني و سرمايجذب اعتبارات پروژه هاي عمراني اعتبارات پروژه هاي عمراني سال 1395 كل كشور را كه به امضاي 55 نماينده رسيده است با 184 راي موافق، 36 راي مخالف و چهار راي ممتنع از مجموع 248 نماينده حاضر تصويب كردند. مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگروحوزه مسكن نياز به مديريت واحد دارد.فت: اجراي پروژه هاي عمراني و زيرساختي وزارت راه چندين برابر پروژه هاي مسكن نياز به منابع مالي دارد و در نتيجه تخصيص نامتوازن بودجه باعث شده است حتي در برخي مواقع شاهد تخصيص نيافتن منابع مالي براي اين شهرداري خود از بزرگترين بدهكاران نظام بانكي است نمي كرد، پروژه هاي عمراني در تهران اجرا نمي شد. وي با بيان اينكه در بانك شهر برخي اصول رعايت نشده است، افزود: اين بانك كارهايی را انجام مي دهد كه شهرداری مي خواهد. سيف گفت: اينكه گفته اند 4 درصد مرپنج عامل محرك در بازار مسكناقتصادي و پروژه هاي عمراني در رونق يا ركود بازار مسكن تاثير گذار است كه در حال حاضر بجز عامل تورم كه كنترل آن در ثبات بازار مسكن تاثيرگذار بوده است، مكان نماي پنج عامل ديگر در جهت رونق بازار مسكن قرارجلسه سيماني ها با نعمت زادهخش مسكن و پروژه هاي عمراني به وجود آمده است. كارخانه هاي سيمان در سال هاي اخير با كمترين ظرفيت به كار خود ادامه مي دهند و درگير مشكلاتي مانند كمبود نقدينگي و فروش محصولات هستند. اما در اين شرايط يكي احذف آخوندي پروژه عمراني را متوقف مي سازديكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه موافق استيضاح وزير راه و شهرسازي نيستم ، گفت: استعفا يا استيضاح وزير راه و شهرسازي باعث تعطيلي پروژه هاي عمراني مي شود.
X