پايان کار | پیام ساختمان

پايان کار

از اخطار های غیابی تا کارمندان بسازبفروشنحوه صدور پايان کار باشيم اما در فرايند کار به نکات جالب توجهي برخورديم؛ يکي از آنها اين بود که سازنده، کارمند شهرداري منطقه است. شهرداري که در حالت عادي توجهي به کيفيت ساخت وساز ندارد، حالا تصور کنشهرداری با کسی شوخی نداردره کرد و پايان کار ساختمان را نشان داد و اظهار داشت‌: بعد از حدود 4 سال تصميم گرفتم براي ساختمان از سازمان ثبت اسناد و املاک سند بگيرم‌. سازمان ثبت عنوان مي‌کند که شما بايد براي دريافت سند رضايت تمشهرداری با کسی شوخی ندارداره کرد و پايان کار ساختمان را نشان داد و اظهار داشت: بعد از حدود 4 سال تصميم گرفتم براي ساختمان از سازمان ثبت اسناد و املاک سند بگيرم. سازمان ثبت عنوان مي‌کند که شما بايد براي دريافت سند رضايت تمانظارت اجباری بر املاک اختیاریز تا صدور پايان کار ساخت‌وساز را در اختيار دارند چقدر به وظايف قانوني خود در بحث نظارت عمل مي‌کنند، جاي سؤال است ! همان‌طور که اشاره شد نفس اهتمام چه مجموعه وزارتخانه و چه صاحب‌نظران ساختماني ديگري کخدمات یا لطمات عوارض جدید ساخت در مرحله پايان کار اين پول را از آنها طلب کند که در اين حالت مي‌توان گفت براي برخي از پيمانکاران که لوکس مي‌سازند‌، افزايش عوارض و گران شدن ساخت برايشان تفاوتي نمي‌کند‌. چون مشترياني دارند که اصلاادارات به رکود دامن مي‌زنند در مرحله پايان کار هم گفتند بايد 160 ميليون ديگر به عناوين مختلف پرداخت کنيد‌. موضوعي مانند اينکه چرا رمپ معلول را اجرا نکرده‌ايد درحالي که شهرداري در فرايند کار و بر اساس گزارش مهندس ناظر مي‌توانسبرخورد شهرداري عادلانه باشدور مجوز و پايان کار‌) به اين نهاد ختم مي‌شود‌. عملکرد شهرداري مي‌تواند آرامش را براي شهروندان به ارمغان بياورد يا مشکلات آنها را بيشتر کند‌. اهميت شهرداري کارآمد تا بدان جاست که در کشور‌هاي توسعه نقشه‌های کج که به منزل می‌رسندت تا صدور پايان کار به شهرداري مربوطه مراجعه کنند‌. برخي از شــــهرداري‌ها بروکراســي اداري کمتري دارند و کار‌ها با سرعت بيشتري انجام مي‌شود اما برخي ديگر ارباب رجوع را به زيرمجموعه‌ها پاس مي‌دهند‌. ضوابط نمایشی در نمای ساختمانمربوط به پايان کار قرار داده‌است به اين معني كه اگر «نما» با دستورالعمل‌ها تناسب نداشته باشد‌، پايان كار ساختماني صادر نخواهد شد‌. همچنين در اين فرآيند اگر سازنده‌اي به اجراي ضوابط نما اقدام کند در ماله کشی صنعت ساختماناي دريافت پايان کار مراجعه کردم‌، عنوان مي‌کنند يک ميليون تومان به حساب واريز کن‌. مي‌پرسيم اين پول متعلق به کدام تخلف يا ارائه خدمت از طرف شهرداري است که چيزي نمي‌گويند و فقط يکي از کارمندان عنوادلالی بیداد می‌کنداظر و اخذ پايان کار سقف کاذب را برداشتم تا استفاده تجاري را شروع کنم. وي ادامه داد: يک روز از برداشتن سقف گذشته بود که براي بنده اخطاريه‌اي از طرف شهرداري آمد. متعجب شدم که چگونه پس از يک سال بچگونه مبحث 19 اجرایی می‌شود؟!راجع صدور پايان کار به ساختمان‌هايي که مباحث انرژي را رعايت نکرده‌اند پايان کار ندهند. صرفه‌جويي در سوخت توليد مصالح نيز نيازمند نوسازي ناوگان شرکت‌هاست و دولت بايد به‌اندازه صرفه‌جويي توليدکننده مالیات مایه دلسردی است یا دلگرمی؟زمان صدور پايان کارشان مي گذرد ماليات سالانه اي معادل 2.4درصد ارزش روز آنها، در طرح تحول مالياتي گنجانده شود، البته هنوز به تصويب نرسيده است. تغيير در نرخ ماليات ها نکته مهم آن است که افزايش شهرداری ها بر اساس مذاکره تراکم می‌دهندت ولي اين پايان کار ما نيست و بايد تعميم بيشتري پيدا کند.قرار شده شهرداری‌ها دیگر به پروانه ساختمان تک‌برگی بسنده نکنند و در پروانه ساختمان، نما و سیما و تمام مشخصات مصرف انرژی درج‌شده و پروانه به ش