بخش دولتي | پیام ساختمان

بخش دولتي

فدراسیون صنعت ساختمان تشکیل می‌شودر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است. بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ و مادر است که به‌صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاوني توليدي و توزيعي است وجایـگاه مسـکن در بـرنامه توسـعهناي رفتار بخش دولتي پايه‌ريزي مي‌کرد.مثلاً اگر شخصي زميني کنار زمين بخش دولتي داشت سعي مي‌کرد زمين خود را 20 درصد گران‌تر از بخش دولتي بفروشد چراکه بخش خصوصي است.در حقيقت مهم‌ترين ابزاري که بايد درپیمانکار همان مجری ذی صلاح استساخت وساز بخش دولتي کشور جوابگو بوده ولي از زماني که نظام مهندسي کشور براي ساخت وساز بخش خصوصي ايجاد شد تا امروز آيين‌نامه آن تهيه و تصويب نشده‌است‌. حسن محتشم با بيان اينکه طرح موضوع نظارت توسط بازار شکنی در بازار کاشیلماتيك در بخش دولتي و مسئولان اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران بايد با ملاقات ها و گسترش روابط اقتصادي ، زمينه را براي افزايش هر چه بيشتر صادرات فراهم كنند، و كاهش تعرفه‌های گمركي كشورهاي ديگر رابخش خصوصي پررنگ استوصي است و بخش دولتي به‌عنوان سیاست‌گذار در نمايشگاه حضور دارد. در واقع پيام نمايشگاه اين است كه دولت جديد تلاش دارد نقش بخش خصوصي را در بخش مسكن و شهرسازي بيشتر كند. وي گفت: به نظر من وزارت راه و شهرمهر استاندارد براي محصولات غير استاندارد ز هم حضور بخش دولتي در نمايشگاه غالب است. محسن تدين در حاشيه برگزاري «چهارمين نمايشگاه راه و شهرسازي و صنايع وابسته» در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: حدود 70 درصد تولیدکنتوزيع نامناسب عوارض برقاست كه يك بخش دولتي و وابسته به وزارت نيرو مي‌باشد و باعث تأخیر در اجراي پروژه‌ها خواهد شد. راه منطقي اين است كه از اين اعتبار در قالب پيش‌خريد پروژه‌هاي بخش خصوصي استفاده شود و به‌جای اينكه سانا به تاختلاف در تقسيم عوارض برقاست كه يك بخش دولتي و وابسته به وزارت نيرو مي‌باشد و باعث تأخیر در اجراي پروژه‌ها خواهد شد. به گفته نايب رئيس انجمن انرژي بادي ايران؛ راه منطقي اين است كه از اين اعتبار در قالب پيش‌خريد پروژه‌هاي بخبخش خصوصي پيشتاز استست. البته بخش دولتي نقش حمایت‌کننده دارد تا كارها بهتر و سريع تر انجام شود. سيد زمان حسيني افزود: بودجه عمراني ما حدود 600 ميليارد تومان است كه بر اساس آن بايد طرح‌هاي توسعه‌اي خود را اجرا كنيم، اين
حركت به سمت شاخص‌هاي توسعهكل ساختار بخش دولتي نيز اضافه مي‌شود. وي با اشاره به فعاليت‌هايي كه در اقتصاد ايران صورت گرفته است، تصريح كرد: امروز گرچه اجراي سياست‌هاي اصل 44 انجام شده، نتيجه اجراي آن، خروج مالكيت دولت از اين دنقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شودخود را به بخش دولتي يا خصوصي ارائه مي‌دهد مهندسانش داراي پروانه باصلاحيت باشند شاهد دو قانون متضاد نبوديم. وزير راه و شهرسازي افزود: در حال حاضر شاهد هستيم كه تمام شركت‌هاي مهندسي كه كارهاي بزرگ عمابربدهی‌ها چگونه در اقتصاد ایران شکل گرفتند؟بود. بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در سال 1383 معادل 6/103 هزار ميليارد ريال بود که با افزايشي قابل توجه به رقم 1/596 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1391 رسيده بود. اگرچه برخي منتقدان بدهي بخش دولتيسال منحصربه‌فرد براي اقتصاد ايران نهايي در بخش دولتي كمتر از سال 1394 بوده‌ است. بر مبناي آمارهاي منتشرشده در سال 1394 (با وجود منفي بودن نرخ رشد اقتصادي) نرخ رشد هزينه‌ نهايي دولت 8/ 4 درصد بوده است؛ اما در سال گذشته با وجود افزايش سياست صفر شدن تعرفه حمل و نقل ريلي دنبال مي شود 93 تا 95 بخش دولتي در راه آهن اشاره كرد و گفت: حجم سرمايه گذاري در اين مدت بيش از اعتبارات 10 سال گذشته در اين بخش بوده است. محمد زاده با بيان اينكه شركت راه آهن در برنامه ششم توسعه به تاسيس شركت حمقطار نقدينگي در سال 96 در كدام ايستگاه خواهد ايستاد مركزي از بخش دولتي، مطالبات بانك مركزي از بانكها و خالص ساير اقلام بانك مركزي تشكيل مي‌دهند كه بر اساس آخرين آمار به ثبت رسيده، خالص دارايي خارجي بانك مركزي در اين ماه به 1881.6 هزار ميليارد ريال رسي دغدغه بانك مركزي در فضاي اقتصاد كشورزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي است. اين شاخص با 5/ 78 درصد افزايش سهم بسزايي در رشد پايه پولي ايفا كرده است. عامل دوم، افزايش 7/ 12 درصدي مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها نسبت به پايان سال 1394 است. هسازندگان غير متخصص از بازار مسكن حذف مي‌شوندد مسكن بر بخش دولتي بيشتر از بخش خصوصي است چرا كه بخش خصوصي سريع‌تر و جسورتر مي‌تواند تصميماتي اتخاذ كند و از اين تنگنا خارج شود. مديرعامل يك شركت هلدينگ ساختماني افزود: مسكن را نبايد به عنوان يك پنبايد از رشد اقتصاد نفتی خوشحال بودناكارآمدي بخش دولتي در اقتصاد زياد شده، زيرا بخش عمده فعاليت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. همچنين عامل ديگر افزايش و نجومي شدن بدهي دولت به شبكه بانكي است. اين اقتصاددان با بيان اينكه رشد درآمدهاي نفورود ایران به بخش پالايشي برزيلاين زمينه بخش دولتي نمي تواند سرمايه گذاري كند اما آمادگي تامين نفت خام اين پالايشگاه‌ها را دارد كه اين موضوع قابل مطالعه است. زنگنه، ديگر بخش همكاري ٢ كشور را خريد خدمت عنوان كرد و افزود: در اين ببدهي بانك ها و دولت به بانك مركزي بر مدار افزايشبدهي بخش دولتي اعم از دولت و شركت ها و موسسه هاي دولتي به بانك مركزي در پايان شهريور ماه به 636 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به شهريور ماه پارسال 23.8 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 22.2 درصد رشد را