ايمن سازي | پیام ساختمان

ايمن سازي

پیام سـاختمان از نمایشگاه مطبوعات ماند. ايمن سازي بهتر از جابجايي پايتخت ابراهيم آقامحمدي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از ديگر افرادي بود که در غرفه پيام ساختمان حضور يافت. دکتر آقامحمدي گفایمن بسازیم، جابجایی پایتخت ممکن نیستيکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در غرفه پيام ساختمان در بيستمين نمايشگاه مطبوعات در مصلاي بزرگ تهران از ترجيح ايمن سازي ساخت و ساز ها در کلان شهر تهران در مقايسه با طرح جابجايي پايتخت سخن گفت.امضاء تفاهم نامه بین سازمان مديريت بحران و دانشگاه شهيد بهشتيپروژه هاي ايمن سازي گاز، برق، آب و فاضلاب،پالايشگاه تهران بزرگ ، پالايشگاه تبريز، سامانه گازرساني البرز و همچنين انتشار يازده نشريه تخصصي با موضوعات مديريت بحران، تدوين دستورالعمل مديريت بحران سيلاآغاز نخستين همايش ملي انجمن انرژي ايران ه پايدار، ايمن سازي انرژي، اقتصاد، برنامه ريزي و سياست گذاري، انرژي و محيط زيست، نفت، گاز و پتروشيمي و فناوري هاي نوين است. محمد ساتکين گفت: فراهم کردن بستر مناسب براي تبادل افکار و انديشه هاي پژ
مرگ روزانه ۵ كارگر ساختماني در كشوربه تجيز و ايمن سازي كارگاه نمي كند. نايب‌رئيس كانون سراسري انجمن‌هاي كارگران ساختماني كشور ادامه داد: بازرسان كار،بازرسان تأمين اجتماعي و بازرسان شهرداري مسئول نظارت بر ايمني كارگاه ها هستند. قانون فرسودگي 30 درصد مدارسده ديگر و ايمن سازي آنها به منظور بروز حوادث مشابه پلاسكو مورد تأكيد همگان است و اين در حالي است كه صحبت از بافت هاي فرسوده كه به ميان مي‌آيد نگاه‌ها معطوف به مدارس قديمي و فرسوده مي‌شود. *وجود 550شهردار تهران دفاعي از عملكرد خود نداشتنايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه در جلسه گذشته كميسيون عمران شهردار تهران دفاعي از عملكرد خود در برابر ايمن سازي ساختمان پلاسكو نداشت، گفت: بنياد مستضعفان از وجود چندين تذكر كتبي شهرداري تهران اظهار بي اطلاعي كرد.