اختلاس | پیام ساختمان

اختلاس

ضعف نظارت و مصالح غیر استاندارد ساختمانی/ نبود شفافیت در سازمان نظام مهندسیسی فساد و اختلاس وجود ندارد و اگر مشکلی بوجود آمده یا به دلیل ساز و کار های اداری یا آگاه نبودن اعضا به قوانین کنترل بوده است. نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان گفت: به نظام سهمیه ای در سازمان نظامافزایش مفاسد مالی با برداشت‌های غیرقانونی یک کارشناس اقتصادی معتقد است: اقتصاد گسترده‌ای که طی دو سال اخیر بصورت اختلاس و برداشت‌های غیرقانونی در دولت یازدهم منتشر شده است، گرچه همه مفاسد مالی را دربر نمی‌گیرد اما رقم آن به حدی حجیم است که در وهله نخست بانک‌ها را از منابع تهی ساخته است. تجمع فرهنگیان خیابان ایثارگران مقابل شهرداری تهرانین پرونده اختلاسی نام برده شده است اما متاسفانه حقوق ما همچنان دیده نمی شود.دویست و هفتاد و چهارمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد اداری یا اختلاس؛ مسئله این است!- بیانیه پایانی شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران- نقشه راه سیاست های مسکنی سال آیندهاقتصاد ایران باید آزاد باشدارد تومان اختلاس‌ها را بپوشاند. در حالی که ما می‌دانیم نظام و ساختار اداری ایران هم‌ اکنون به‌ گونه‌ای است که گروه‌هایی برای این‌ که پست‌هایی را در بسیاری از مناصب حکومتی کسب کنند، به دلیل فسادی که برنظام مهندسی ماهی ۲ میلیارد تومان سود بانکی می‌گیردرئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران با تاکید بر اینکه این سازمان ماهانه بالغ بر ۲ میلیارد تومان سود از بانک شهر دریافت می‌کند،گفت: اتهام اختلاس هیات مدیره سابق نظام مهندسی را رد می کنم چرا که اختلاس زمانی رخ می‌دهد که پولی جابه‌جا شودسیستم ارجاع کار هنوز دقیق نیست شوند. اختلاس 40 میلیاردی در سازمان نظام مهندسی وی همچنین در پاسخ به جزئیات تخلف 40 میلیاردی سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: طبق گزارش های رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی استان تهران، هیات رئیسه دجایگاه شورای شهر نظارتی‌است، نه اجرایی!د از بانک اختلاس شود که فرد متخلف را مجرم بشناسیم. چرا وقتی مالکی با این سطح تغییرات به عوامل عمومی دست درازی می‌کند با آن از سوی دستگاه قضایی برخورد نمی‌شود. رییس کمیته عمران شورای شهر تهرانبازار املاک بستر کلاهبرداری و پول شویینامشروع و اختلاس از سیستم بانکی کشور همواره مورد توجه مجرمان قرار داشته است به طوری که اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی شامل خرید تعداد زیادی املاک به ارزش تقریبی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. نقش املامجازات اعدام برای زمین خواراندر پرونده اختلاس‌های بزرگ مالی فرد بعد از مدتی آزاد می‌شود، افزود: به اعتقاد من حتی لازم است برای زمین‌خواران مجازاتی در حد اعدام تعیین نمود تا جدیت رعایت قانون و قاطعیت با متخلفان در جامعه نشهر بدون شناسنامه نمی خواهمرمت شكني، اختلاس، عضويت در شبكه هاي تجارت هرمي مثل گلدكوئيست، تقلب، وطن فروشي و... مغاير منافع جمعي و ملي است و كسي كه به واسطه فرزانگي و هويت مشترك، احساس تعلق خاطر جمعي و ملي دارد، نمي تواند، به سادميلياردرها چگونه ميلياردر شدندنهايت به اختلاس هاي چند هزار ميلياردي منجر مي شود. نمی دانم انتشار این فهرست عمدی بوده یا خیر؟در هر صورت معتقدم کسی هنوز میلیاردرهای ایران را نمی شناسد.
شكايت علیه برخي از اعضاي هيات مديره دوره ششم سازمان نظام مهندسي گفت: بحث اختلاس درباره 40 ميليارد توماني كه در دوره ششم هيات مديره نظام مهندسي 40 سپرده گذاري شد و دقيق نيست چرا كه اختلاس در موضوعات دولتي مي‌تواند رخ دهد، بنابراين در بخش خصوصي مي‌تواند خيانت در اماحتمال تحرک بازار مسکن در میانه امسال همراه افزايش قيمت و توليد و فساد و اختلاس و ارتشا هم از پيامدهاي اين وضعيت است. چنين اختياراتي كه در اقتصاد دولتي منجر به فساد مي‌شود، در اقتصاد غيردولتي با چه چيزي جايگزين خواهد شد؟ در اقتصاد غيردولتي، توليدكنندگان اصلي،اصلاح نظام بانكي كافي نيستجاد شود و اختلاسهاي بانكي كه در اين سالها اتفاق افتاد ناشي ازچنين فضايي است كه عده اي به راحتي توانسته اند با كمترين وثيقه ها وام هاي كلاني دريافت و به سيستم بازنگردانند كه همين موضوع نيز برمعوقات بان متهم اختلاس 160 میلیارد تومانی در وزارت نفت به کانادا فرار کردرییس سازمان بازرسی کل کشور درباره اختلاس 160 میلیارد تومانی در وزارت نفت توضیح داد.