نوسازي | پیام ساختمان

نوسازي

برنامه دولت و نظام بانكي براي نوسازي بافت هاي فرسودهمديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران با تشريح جزييات برنامه دولت و نظام بانكي براي نوسازي بافت هاي فرسوده در سال 96 ،نقش بانك مسكن را در اين ميان برجسته توصيف كرد. لزوم رعايت نرخ سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار در شبكه بانكي بهسازي و نوسازي خطوط توليد و ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده است. سيف درخصوص نحوه تخصيص منابع گفت: همانند سال گذشته كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد طرح ها را به بانك ها معرفي مي كنند و بانك هاپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در سال 96 افزاري و نوسازي ناوگان نيز اقدامات و سرمايه گذاري خوبي انجام شده است. اميني بيان كرد: ايران در منطقه از موقعيت بسيار خوبي برخوردار است و براي استفاده از اين موقعيت ممتاز بايد به توسعه زيرساخت ها2/8 میلیون مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور داریمحد مسکوني نوسازي شود. وي تاکيد کرد: در حال حاضر عليرغم وجود 5 ميليون و 200 هزار واحد مسکوني، 5 ميليون و 800 هزار خانوار در کشور داريم که اين آمار نشان مي‌دهد 600 هزار واحد مسکوني کسري داريم. وي با اشاترفند جدید برای ساخت و ساز در باغ‌ها تخريب و نوسازي به کميسيون ماده 5 ارائه کرده و متاسفانه کميسيون مذکور نيز با وجود راي بر«باغ بودن اين ملک» مجوز ساخت 10 طبقه با سطح اشغال 50 درصد را صادر مي‌کند. وي با بيان اينکه بررسي‌ها نشان دتایید صورت های مالی بانک مرکزی در شورای پول و اعتباري تسهيلات نوسازي و بهسازي مسکن روستايي، مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد. شورای پول و اعتبار پس از استماع گزارش بانک مرکزی، با افزايش سقف فردي تسهيلات نوسازي و بهسازي مسکن روستايي تا مبلغ دويست ميآغاز به کار پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن درآمدها، نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده و سكونت گاههاي نابسامان شهري، برنامه اصلاحات در سياست زمين با تاكيد بر نظام برنامه ريزي شهري ، تقويت كارآمدي صنعت ساختمان، بهبود و توسعه نظام تامين مالي مسمسکـــن و ساختمان درگـــزارش مجری و ناظــر ر، برنامه نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهري، برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، برنامه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، بازنگري طرح جامع مسكن، تدوين برنامه ششم توسعه كشور، مسكن اجتماعي، اصلاحوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ست.برنامه نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهريبه منظور بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري، افزايش ايمني و ارتقاء كيفيت زندگي در بافت‌هاي فرسوده، اعطاي سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهيلات ارزان قيمت نوسازي «دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران»آورد:الف: نوسازي و بازسازي سياست‌ها و راهبردهاي پژوهشي، فن آوري و آموزشي، به منظور توانايي پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عاز اخطار های غیابی تا کارمندان بسازبفروش شد. واحد نوسازي که خريداري کرديم، همچون ديگر واحد هاي خريداري شده، اصلا قابل سکونت نبود زيرا هنوز يک ماه از اسکان ما نگذشته بود که ترک هاي زيادي در ساختمان به وجود آمد. حتي 10 روز پيش که برحسب اتفعملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهم0 ميليوني نوسازي بافت فرسوده که مطرح مي‌شود‌، تورم زا خواهد بود‌. به عنوان مثال براي وام 80 ميليوني که به 80 هزار واحد داده مي‌شود‌، سالانه 6400 ميليارد تومان بايد پول تزريق شود که اين عدد در 6 سال شهرداری با کسی شوخی ندارد آپارتمان نوسازي شده بگيرم و هم اکنون بخشي از آن تجاري و بخش ديگري به عنوان مسکوني مورداستفاده قرار مي‌گيرد‌. وي به پوشه آبي رنگي که در دست داشت اشاره کرد و پايان کار ساختمان را نشان داد و اظهار داششهرداری با کسی شوخی نداردآپارتمان نوسازي شده بگيرم و هم اکنون بخشي از آن تجاري و بخش ديگري به عنوان مسکوني مورداستفاده قرار مي‌گيرد. وي به پوشه آبي رنگي که در دست داشت اشاره کرد و پايان کار ساختمان را نشان داد و اظهار داشتچـــرا خـــرابي‌هــا آباد نمي‌شود‌؟! تأخير در نوسازي و فقدان توسعه مناطق جنگ زده‌اي مانند خرمشهر که سوم خرداد در تقويم ما سالروز آزادسازي آن نام گذاري شده چيست‌؟ چرا بازسازي بم‌، ورزقان‌، هريس و ساير نقاط زلزله زده تا اين اندازه طول م
رسيدگي به وضعيت بد مسكن هاح بهسازي، نوسازي و تامين مسكن براي سه گروه ساكنان بافت هاي فرسوده، سكونت گاه هاي حاشيه اي و غير رسمي و همچنين خانه اولي هاست، گفت: تقويت توان خريد متقاضيان مصرفي مسكن، توجه موكد به نوسازي و بهسازي بافپشت‌پرده‌ مخالفت دولت با مسكن مهرآب و برق، نوسازي صنعت هوانوردي و يا حمل‌ونقل دريايي و ريلي و نمونه‌هايي از اين دست اشاره نمود، كه در اين جنگ رواني توسط ضدرسانه‌ها تصوير هريك به‌نحوي مورد دستكاري قرار ‌گرفت. دولت در تصحيحِ تصويرهاي دتسهيلات جديد به انبوه‌سازان بانك مركزي دستور ارائه تسهيلات جديد به انبوه‌سازان را با توجه به اولويت نوسازي بافت‌هاي ناكارآمد شهري به بانك مسكن در حالي ابلاغ كرد كه در آن تاكيد شده تسهيلات ساخت مسكن با رعايت سقف حداكثر ۱۰ هزار ميليارد ريال صورت گيرد. اجازه نمي دهيم واحدهاي توليدي تعطيل شوندبازسازي و نوسازي صنايع و صنوف توليدي ابلاغ شده است. وي با اشاره به اينكه نخستين مشكل كوتاه مدت واحدهاي صنعتي نحوه دسترسي به منابع مالي و تأمين سرمايه در گردش است، افزود: سرمايه درگردش براي واحد تولسند راهبردي بانك مسكن قابل اجرا نیسته تسهيلات نوسازي بافت فرسوده ميان حدود ۳۰ بانك و مؤسسه اعتباري دولتي، تخصصي، توسعه اي، تجاري و خصوصي بود؛ بانك هايي كه بسياري از آنها از پرداخت حتي سهميه هاي تكليفي خود نيز سرباز زدند و عملا اتفاق خاصتپش نبض اقتصادي با شوك برجامبرنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، تحريم هاي اقتصادي ايجاد شده در ارتباط با برنامه هسته اي را از بين برد و بسترساز گشايش دوباره مناسبات اقتصادي و حركت در مسير توسعه و پيشرفت كشور شد؛ دستاوردي كه جذب سرمايه گذاري خارجي، نوسازي ناوگان هوايي و برطرف شدن محدوديت هاي بين المللي بانك ها و صادرات نفتي بخشي از نشانه هاي آن است. انتقاد از عملكرد و چندگانگي مديريت شهرداري‌هابنگاه نيز نوسازي خواهند شد. وي اظهار كرد: علاوه بر بنگاه هاي راكد بيش از 13 هزار طرح صنعتي بالاي 60 درصد در كشور داريم كه اگر همت كنيم مي توانيم اين طرح ها را به اشتغال برسانيم.تشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني سال ۱۳۹۰ برگشت به عقب استن گسترش و نوسازي صنايع ايران - سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران - سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران (با اولويت تمركز و يا ايجاد سازمان صنايع كوچك) - سازمان زمين‌شناسي و رتبه چهاردهم ايران در بازار جهاني فولادن توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، او با اشاره به انجام عمليات طرح اكتشاف 250 هزار كيلومتري در استان‌هاي كشور گفت: اين حجم عمليات اكتشاف، 5. 2 برابر كل اكتشافات 80 سال گذشته است كه 400 نقطه اجولان بساز و بفروش ها در برخی مناطق شهریا با ديدن نوسازي بناهاي داراي ارزش تاريخي، ساير ساكنان آن بافت نيز به بهسازي كل بافت ترغيب شوند. اين شركت تا به حال تعدادي خانه تاريخي همچون خانه وارطان ـ ميدان فلسطين ـ و عمارت مسعوديه ـ ميدان بهاخطاهاي استراتژيك در بخش مسكن، نياز به نوسازي و بهسازي در بافتهاي فرسوده شهري و تطابق آن با توان اقتصادي خانوارها نشان مي‌دهد كه براي بهره‌مندي همه خانوارها از مسكن منحصر به خود، مي‌بايست سالانه حدود 900 هزار واحد مسكوني در كشور مي‌خواهيم به بزرگترين صادركننده سراميك در جهان تبديل شويمن گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان فني و حرفه اي - كه در پي ارتقاي دانش كارگران است - نشان از يك تعامل بين المللي دارد. وي يادآوري كرد: سال گذشته اين نمايشگاه به صورت مقدماتي برگزار شد و امسال بروند اتصال سيستم بانكي كشور به جهان با انتخاب دوباره روحانيمعاون و عضو هيات مديره سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)با اشاره به متصل نبودن بانك هاي كشور به سيستم بانكي بين المللي گفت: اميد مي رود با نتايج بدست آمده در انتخابات و انتخاب دوباره آقاي روحاني ، در ماه هاي آينده شاهد رفع هر چه سريعتر اين مشكل باشيم.اعطای تسهيلات دولتي بافت فرسوده به انبوه‌سازان ي تسهيلات نوسازي به انجمن انبوه‌سازان اعلام كرد:در نشست برگزار شده با حضور نمايندگاني از معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، انجمن صنفي انبوه سازان، بانك مسكن، شركت عمران و بهسازي شهري و ... شي2 پنجره انتخاباتی در بازار ملکست. عوارض نوسازي اصلي‏ترين ابزار مالياتي تنظيم بازار مسكن شهري در بسياري از كشورها است. اين ابزار مالياتي اولا كساني را كه به عرضه مسكن لوكس و خارج از بازار تقاضا مشغول هستند با پرداخت سالانه ماليات ت