مسکوني | پیام ساختمان

مسکوني

2/8 میلیون مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور داریمد واحدهاي مسکوني روستايي در کشور که غير مقاوم هستند، گفت: در حال حاضر 5 ميليون 200 هزار واحد مسکن روستايي در کشور داريم که از اين تعداد 2 ميليون 800 هزار واحد مسکوني غير مقاوم هستند که بايد تا پايان ستوسعه سازه‌های لوکس نیاز کشور است آپارتمان مسکوني معمولي در تهران حدود 4 ميليون تومان محاسبه شده است، برای مثال اگر هزينه ساخت يک ساختمان لوکس دو ميليارد توماني به طور متوسط در هر مترمربع حدود 4 ميليون تومان باشد، آن ساختمان در بازارطرح تجميع قبوض آب و برق اجرايي مي‌شود ساختمان مسکوني يا تجاري را تحت کنترل دارد. وي با اشاره به اينکه سامانه تامين آب شرب و آب گرم بيشتر ساختمان‌ها به‌صورت مشترک است و اين امر باعث شده تا ما نتوانيم براي هر مشترک کنتور آب مجزا نصب قیمت مسکن در تیرماه هم کاهش یافتبناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران ۳۸.۶ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۰.۷ و ۳.۱ درصد کاهش نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش، تعدادعملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهمهزار واحد مسکوني در قالب طرح مسکن اجتماعي بسازد‌، درحالي که ما براي جبران مافات بايد سالانه حداقل يک ميليون واحد مسکوني بسازيم‌. به اعتقاد من اگر مسکن مهر بر اساس اصول و قواعد جديد و با نظارت وزارتشهرداری با کسی شوخی نداردر ساختمان مسکوني قديمي کردم‌. در آن زمان از طريق شهرداري توانستم کاربري تجاري‌– مسکوني براي آپارتمان نوسازي شده بگيرم و هم اکنون بخشي از آن تجاري و بخش ديگري به عنوان مسکوني مورداستفاده قرار مي‌گيرکیش؛ كارگاه بزرگ ساخت و سـازليون واحد مسکوني بسازيم‌، جز با روش انبوه‌سازي و صنعتي‌سازي امکان پذير نيست‌.ارتقاي سطح كمي و كيفي صنعت در مسير توسعهمديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش‌، از منطقه آزاد كيش به دليل فرصت‌هاي قانوني و شهرداری با کسی شوخی نداردر ساختمان مسکوني قديمي کردم. در آن زمان از طريق شهرداري توانستم کاربري تجاري– مسکوني براي آپارتمان نوسازي شده بگيرم و هم اکنون بخشي از آن تجاري و بخش ديگري به عنوان مسکوني مورداستفاده قرار مي‌گيرد.رونق ساخت و ساز در کیشواحدهاي مسکوني نیز افزوده‌شده است.چنانکه در این راستا چندی پیش برنامه دولت براي ساخت شهرک مسکوني با ظرفيت 1300 واحد مسكوني در جزيره کيش، با اعلام يك فراخوان رسمي به انبوه‌سازان رونمايي شد. گفته مُسکن روانی برای درد مُزمن مسکنزار واحد مسکوني خالي مازاد در کشور‌ بود‌: مدل اول‌: 1‌- اعطاي وام خريد مسکن تا سقف 80 ميليون تومان در تهران 2‌- وام خريد مسکن تا سقف 60 ميليون تومان در شهر‌هاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 3‌خـروج وام مسکـن از انحصــاري هر واحد مسکوني در شهر تهران تا 60 ميليون تومان، شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت 50 ميليون تومان و براي ساير مناطق شهري تا 40 ميليون تومان افزايش‌يافته است. البته ميزان مشخصي براي سود و دوره باشهروند زدایی درشهرهای جدیدگفت: محيط مسکوني برآيندي از امکانات زيست‌محيطي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و منوط به خدمات روبنايي است. وي افزود: در فرآيند برنامه‌ريزي شهرهاي جديد کاربري زمين، ساماندهي مکاني و فضايي و سرتعاونی ها به عرصه ساخت‌وساز باز می گردند؟پروژه‌هاي مسکوني داشته‌اند نظير: پرند، اوج، خلبانان شکاري، نهاد رياست جمهوري، خلبانان 330 که هم‌اکنون بدون هيچ مشکلي تحويل اعضاي آن شده است. باوجوداينکه تعاوني‌ها کارنامه پرباري در ساخت‌وساز دارند شهر با سليقه دلالان اداره مي‌شودز ساختمان مسکوني خودش به عنوان دفتر ازدواج و طلاق استفاده مي‌کند‌. در طول مدت فعاليتش به دليل حضور خويشاوندان عروس و داماد‌ها در زمان عقد‌، سروصداي زيادي که قطعا حق طبيعي آنهاست در محل ايجاد مي‌شود ارتینگ،جان پناه مردم واحد‌هاي مسکوني با تبديل سه شاخه به دوشاخه عملا شبکه حفاظتي زمين را خارج کرده و بدون اين حفاظت مهم از تجهيزات استفاده مي‌کنند‌. غلامرضا خوش خلق‌، معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به اهميت اس
روایت بازار پسابرجامی مسکنرتمان‌های مسکوني شهر تهران به ۱۶ هزار و ۳۱۸ واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان ۲۹.۱ و ۸.۵ درصد افزايش نشان می‌دهد. این خبر خوبی برای فعالان واقعی بازار مسکن اتصمیمات جدید مالیاتی درباره خانه‌های خالین واحدهاي مسکوني تصويب‌ کرده است، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالي نگاه‌داشتن منازل مسکوني همواره يکي از معضلات جامعه بوده‌ به همين سبب قانونگذار اينبار از اهرم ماليات براي رفع اين مشکل و افزايش عرضه مسکن