هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

طراحي

شناسنامه فنی چراغ خاموش صادر می شودی از زمان طراحي توسط مهندسان طراح و سپس در حين عمليات ساختماني توسط مجري و مهندسين ناظر تکميل و نهایتاً با تأیید سازمان نظام مهندس صادر مي‌شود. 2/8 میلیون مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور داریماقاً درست طراحي شده‌ است در اجرا تغيير مي‌دهند و به عنوان مثال در نماي ساختمان‌ها از سراميک استفاده مي‌کنند که اين خود يک معضل بزرگ در روستاها است. وي ادامه داد: کساني که مي‌توانند به داد سيماي روستاه۵۰۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در دست احداث استاور پروژه طراحي کرده و راهکارهاي مناسبي در حوزه منظر راه در اختيار آن قرار دهند. وي اضافه کرد: درحقيقت ما از تجاربي که تا‌کنون در پروژه‌هايي مانند احداث پل، تونل و جاده نيز داشته‌ايم، استفاه نميعلت اصلی حادثه ساختمان پلاسکوي در دوره طراحي يک دوره مقاومت ساختمان‌ در برابر حريق دارند و بايد طوري طراحي شود که در برابر دو تا سه ساعت حريق تاب‌آوري داشته باشند اما ازآنجايي‌که مبناي طراحي اين ساختمان‌ها بر اساس طراحي 50 سال بازدید مهندسان عضو سازمان از طولانی ترين خط قطار شهري مشهدز عملياتي طراحي شده كه از طي نيمه دوم سال جاري تا امروز حدود 3 كيلومتر حفاري انجام و ديوارهاي تونل قطعات بتني (سگمنت) نصب شده است. مدير پروژه احداث خط قطارهاي شهري مشهد اظهار داشت: مطالعات خط چهسامانه مدیریت چک "چکاوک" راه اندازی شدجود برای طراحي و پياده‌سازي تمامي ابزارهاي کارا در قالب مقررات حساب‌جاري و نیز در صورت التزام عملي نظام بانکي کشور به اجراي صحيح و دقيق مقررات، شخص صادرکننده چک يقين پيدا خواهد کرد با صدور چک بلامحانتشار نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات گمرك د مبني بر طراحي و تهيه ميزان تسهيلات براساس درصد توليد (عمق) ساخت و مونتاژ كالا تهيه گرديده است كه پس از تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.تسهيلات گمرك براي صادركنندگاندر اين بسته حمايتي تسهم رشته های هفت گانه از کرسی شورای هفتمام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند. تبصره ـ اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب ميشوند، آزمون ورود به حرفه مهندسان ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه جاري برگزار می‌شود و آزمون طراحي معماري نيز صبح و عصر جمعه برگزار خواهد شد. مديرمسكن و ساختمان راه و شهرسازي گلستان، مكان برگزاري اين آزمون را در دو حوزه مركز استان در گرگان و شرق استان در شهرستان گنبدكاووس بياشهرد‌‌‌‌‌‌‌اري ملزم به مد‌‌يريت جمعيت شهر پایتخت معماري و طراحي شهري شوراي عالي شهرسازي و معماري د‌‌رباره نحوه تطابق معماري بناهاي بلند‌‌ د‌‌اراي مجوز ساخت با هويت معماري ايراني-اسلامي به تفكيك هر بنا نظر د‌‌هد‌‌ د‌‌رحالي كه باز هم پاسخ شهرد‌‌اريتجربه بلندمرتبه سازی نداریم در زمينه طراحي معماري، سازه و شهرسازي می‌توان امكان استفاده مطلوب از بناهاي بلند را ايجاد کرد. خویشاوندی معماری و سینماي به نام« طراحي صحنه» كه خلق كننده فضاي بصري سينماست نمي تواند وجود داشته باشد. سينما هم در معماري حضور موثر دارد. يك معمار ، درست مانند يك فيلمساز ، ابتدا يك ساختمان يا بنا را در ذهن خود در سكانسواکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی درون شهري طراحي شده در طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر تهران که توسط دولت وقت نيز مصوب شده بود به اتمام رسيده و دسترسي به مترو، در اقصي نقاط شهر براي تمام شهروندان فراهم خواهد شد. راه اندازي کارخوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟ي در قالب طراحي و تدوين يك برنامه مشترك ميان وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين شده است. با توجه به وجود پراكندگي منابع حمايتي مسكن در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي ما780 هزار انشعاب غيرمجاز آب و برق ن در چرخه طراحي، ايده‌پردازي، ساخت تجهيزات فني در اشل‌هاي بسيار بزرگ و همچنين ايستگاه‌هاي پمپاژ، خطوط انتقال و تله‌متريک و... ستودني است، افزود: در مديريت مصرف نيز زنان مي‌توانند با استفاده از نفوذ
نظام تنبيهي FATF عليه ايران خنثي شدرد. ** طراحي نظام جامع مالياتي از آنجا كه فرار مالياتي به دليل فقدان شفافيت اطلاعات اقتصادي و درآمدي افراد از مصاديق پولشويي به شمار مي رود، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با استقرار سامانه هايي بانكهاي پرريسك مشخص شدندنحوي موثر طراحي كرده تا پرريسك‌ها اجازه خطا نداشته باشند؛ البته وضعيت كنوني بانكها، نتيجه عملكرد چندين و چند ساله گذشته است كه بدون چتر نظارتي موثر، آنها را به بحران امروز كشانده است.اتصال‌ اردبيل به شبكه ريلي‌ و ارتقاي مراودات اقتصادي‌ اين محور طراحي شده كه احداث آنها به عمليات سخت و پيچيده مهندسي نياز دارد. خادمي سرعت طراحي شده اين خط ريلي را براي قطارهاي مسافري 160 كيلومتر در ساعت و قطارهاي باري 120 كيلومتر در ساعت عنوان و افزدورنماي بازار مسكن در يكسال آيندها تعريف و طراحي برنامه هاي مدون و هدفمند، ثبات بازار مسكن را با رونق گام به گام و تدريجي عَجين نمايند. وي افزود:بسياري از كارشناسان بر اين عقيده هستند كه نهايت رشد قيمتي در بازار مسكن در دوران رونقتير خلاص اصلاح طلبان به «هاشمي» بود مدلي طراحي شود كه طي آن كانديدهاي متخصص انتخاب شوند. كانديدها بعد از ثبت‌نام طي فراخواني سوابق و رزومه خود را براي سايتي كه اصلاح طلبان اعلام كردند فرستادند. اين كميته‌ وارد كار شد و چند ايتغيير برخي وزيران براي دستيابي دولت دوازدهم به اهداف ضروري استايي را كه طراحي كرده است، پيش ببرد. اين كارشناس اقتصادي عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم را مثبت ارزيابي كرد و گفت: وزير اقتصاد« اگر خود تمايلي براي ادامه كار در دولت دوازدهم نداشته كاهش ۱۰۰۰ مگاواتي مصرف پيك برق تهراني‌ها د محاسبات طراحي، مديريتي و كنترل پروژه با هدف مكانيزه سازي كليه عمليات مربوط به تهيه و اجراي طرح‌هاي توزيع در محيط GIS BASED از ديگر پروژه‌هاي اجرايي صورت گرفته براي مديريت مصرف برق در تهران بوده است.صندوق يكم و افزايش وام، بازار مسكن را از ركود خارج نمي‌كندمان باشد، طراحي و تدوين شود. به گفته اين كارشناس مسكن، بايد دولت دوازدهم براي مسكن و خروج آن از ركود برنامه اي كامل بدهد نه اينكه تنها به راه اندازي يك صندوق (صندوق پس انداز مسكن يكم) و افزايش تهسيدرخواستهاي بخش خصوصي از دولت دوازدهمردند. باز طراحي نظام مالياتي با هدف تسهيل پرداخت ماليات از طريق ايجاد يا گسترش سيستم ثبت و پرداخت الكترونيكي و ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي آن نيز اقدام مهم ديگري است كه مي تواند در راستاي شفافيت، كاهتنوع سبد وام مسكن در دولت يازدهموده است. طراحي صندوق مسكن يكم، افزايش سقف وام مسكن براي خريد و ساخت، كاهش نرخ سود تسهيلات، ورود بانك هاي تجاري به حوزه مسكن، احياي بافت فرسوده و تزريق منابع براي اتمام طرح هاي مسكن مهر از جمله اين اق اگر نمي‌توانيد كار كنيد، گردن برجام نياندازيدستيم سمند طراحي و توليد كنيم؛ البته 8 سال مركز تحقيقات تعطيل بود و حالا دوباره راه افتاده كه اين خوب است. نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت تحقيق و توسعه گفت: چندي پيش در بازديد از ايران‌خودرو ميخواستم وهمه چيز درباره وام ۱۲۰ ميليون توماني مسكنرهاي تازه طراحي شده در بانك‌هاي تجاري، بانك مسكن و همچنين بانك پشتيباني‌كننده تعاوني‌هاي مسكن براي دريافت تسهيلات خريد با مبالغ بيشتر از سال گذشته، استفاده كنند. تسهيلاتي كه در اين مصوبه در نظر گرفتهاقتصاد كشور از ركود خارج شده استاست امسال طراحي شوند و در پروژه‌هاي ديگر هم بيشتر به اين مسئله پرداخته شود. معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: دستگاه‌هاي اجرايي يكسري وظايف ساختاري دارند كه در هر دولتي بايد آنها را انجام دهند. مثلا سازاحتياجي به اقدام‎هاي نمايشي نداريمپالايشگاه طراحي شده بر اساس خوراك ميعانات گازي با ظرفيت۳۶۰ هزار بشكه در حال ساخت است كه فاز نخست آن نيز در آستانه افتتاح قرار دارد. بر اساس اعلام وزارت نفت، با بهره‌برداري از پالايشگاه ستاره خليج فرشد ٨ درصدي افتصاد در پايان سال ١٣٩۶نه اسلامي طراحي شد. طيب نيا گفت: در بازار پول، بانك‌ها از اصلي ترين اركان بازار هستند و براي رشد اقتصادي كشور كوشيده اند. بازار پول و سرمايه داراي ريسك هاي زيادي است و يكي از مهم‌ترين ابزارها براي