سرمايه | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

سرمايه

خلاء‌های ليزينگ مسكن برطرف می شودوزه بازار سرمايه استفاده كنند و منابع مالي را تجهيز كنند و حتي مي‌توانند با توليدكنندگان مسكن توافق كنند و قرارداد منعقد كنند. تشكيل كارگروه براي تدوين آيين‌نامه جديد وي با بيان اينكه براي اينافزايش سقف وام مسكن امسال در دستور كار نيست از بازار سرمايه است. در روزهاي اخير روند كاهش قيمت هر برگه اوراق تسهيلات مسكن متعلق به شهريور ماه امسال كه در فرابورس با نماد «تسه 9606» عرض مي شود به هر برگه 76 هزار و 400 تومان كليد خورد.مسکن از خواب 5ساله بیدار می شوداي توليد، سرمايه‌گذاري، معاملات و قيمت را به همراه خواهد داشت. او معتقد است‌ چنانچه دولت سياست‌هايي براي ممانعت از افزايش‌ رونق نداشته باشد، تحرك در بخش مسكن ادامه خواهد داشت. به گفته ستاريان، نقش نظام بانكي در اقتصاد كشورادي و رشد سرمايه گذاري در دهه ۱۳۴۰ شتاب گرفت بگونه اي كه اين دهه را به عصر طلايي اقتصاد ايران تبديل كرد. اما همزمان با اين دستاوردها، در همين دوران بذر بزرگ‌ترين و مخرب‌ترين مشكل اقتصاد ايران يعمنابع مالی وارد صنعت ساختمان نشودمردم براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه راغب شوند، افزايش صادرات، رونق اقتصادي و اشتغالزايي را در پي خواهد داشت. وي با بيان راهكارهايي براي هدايت منابع به سمت توليد گفت: قطعا دولت پيش از اين اقافزايش قيمت ۱۰ درصدي در بازار مسكنرئيس اتحاديه مشاوران املاك با تاكيد بر اينكه نيمه دوم امسال شاهد رونق بيشتر معاملات مسكن خواهيم بود، گفت: رشد قيمت مسكن در حد تورم حاكم بر كشور را شاهد هستيم و كاهش نرخ سود بانكي به هدايت سرمايه‌‌ها به توليد مسكن كمك خواهد كرد.افزايش زيرپوستي قیمت مسكن فرسوده سرمايه‌گذاري كنند به دنبال ساخت و ساز در باغ‌ها هستند و اين مسأله باعث و باني وجود حدود سه ميليون خانه خالي در كشور است. مديران وزارت راه و شهرسازي با انتقاد از رويكرد انبوه‌سازان، به آسال جهاني گردشگري پايدار براي توسعهدشگري و سرمايه‌گذاران بين‌المللي فعال در اين حوزه گرد هم آمده‌اند تا چگونگي ايجاد اشتغال و سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي آفريقا با تكيه بر صنعت گردشگري را بررسي كنند. شركت‌كنندگان در اين اجلاس بخبري خوش براي بانك‌هاي كشوره تزريق سرمايه و نجات مالي بيش است، به نجات مالي اقدام مي‌كند. گرچه اغلب برنامه‌هاي نجات مالي را دولت‌ها مصوب مي‌كنند، اما نقش مقامات پولي در اين مورد كمرنگ‌تر از دولت‌ها نيست. آنچه ضرورت تام الزامات سود بانكي ابلاغ شد بانك مركزي در بخشنامه‌اي به شبكه بانكي، تدابير هشت گانه‌اي را با تاكيد بر اجتناب از رقابت‌هاي ناموجه بين بانك‌ها و موسسات اعتباري در جذب سپرده‌ها به شبكه بانكي ابلاغ كرد.به گزارش بانك مركزي، بر اساس اين بخشنامه كه از 11 شهريور لازم الاجراست بانك ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سودعلي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يك ساله حداكثر 15 درصد و سپرده هاي كوتاه مدت را حداكثر 10 درصد محاسبه و رعايت كنند. مردم از كاهش نرخ سودسپرده نگرانندتوانند با سرمايه اندكي كه دارند در كنار دريافت وام از بانك، كسب و كاري راه بيندازند و ارتزاق كنند؛ آنگاه ديگر به بانكها براي دريافت سود بيشتر، فشار وارد نمي آورند. به هرحال بايد منتظر ماند و ديكرباسيا ن تحول خواه استسهم بازار سرمايه در تامين مالي افزايش يافت امروز سهم بازار سرمايه در ساماندهي وضعيت بدهي هاي كشور مشاهده مي شود. اكرمي گفت: در طول چهار سال گذشته پيشرفت هاي خوبي در نظام مالي ايجاد و دولت باكارد به استخوان سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري ورشكستهبه بازگشت سرمايه‌ خود اميدي ندارند، يا به پول خود در لحظه نياز دارند. گرچه رئيس‌كل بانك مركزي تأكيد دارد كه كار ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز به پايان رسيده، اما هنوز اوضاع براي سپرده‌گذاراني ك لزوم رعايت نرخ سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار در شبكه بانكير پول و سرمايه به عنوان زمينه ساز تعادل نرخ سود بانكي، عنوان كرد: با توجه به هماهنگي هاي ايجاد شده بانك ها مجاز شده اند برخي اوراق خود را در بازار ثانويه به فروش برسانند. همچنين كميته اي مركب ازآخوندي آمار غيرعلمي از خانه‌هاي خالي ارائه داداينكه عدم سرمايه گذاري صحيح و مناسب در بخش مسكن را به خانه هاي خالي نسبت دهيم اشتباه است. سرمايه گذاري در بخش مسكن مانند ساير عرصه هاي سرمايه گذاري همچون ارز، طلا، سهام، اوراق قرضه و ... ممكن اس
وضعيت بودجه‌ريزي در كشور داغ شدارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه تأمين مي‌شود. اين يعني ما اوراق را با اوراق پاس مي‌كنيم و به جاي دادن پول واقعي، اسناد خزانه مي‌دهيم. در دوره‌اي اين موضوع ابداع شد كه براي تكاهش ۱۰ درصدي حجم سپرده‌هاي كوتاه مدت‌ در بانك ها در بازار سرمايه، تبديل اضافه برداشت موجه بانكها به خطوط اعتباري، توافق با خودروسازها براي كاهش سود قراردادهاي پيش‌فروش خودرو و حضور فعال بانك مركزي در بازار بين‌بانكي اشاره نمود كه در مجموع پيش زمينهكاهش سهم درآمدهاي نفتي از بودجهمه افزايش سرمايه و پرداخت بدهي دولت به نظام بانكي را از جمله راهكارهاي افزايش قدرت وام دهي بانكها دانست و گفت: سرمايه بانكها در سال 95 به 54300 ميليارد تومان اضافه شده است؛ يعني 29 هزار ميليارد تومان صنعت آب و برق رقباي زيادي داردسرپرست وزارت نيرو با تأكيد بر اينكه وزارت نيرو براي احداث سد سرمايه‌گذاري مي‌كند اما بعد از مدتي به ما مي‌گويند اسم سد را نياوريد، چون اسم مافياست.تاسيس مجمع فعالان صنعت گردشگري بيشتر از سرمايه‌گذاري و توليد، استفاده و انتقال تجربيات علمي دست اندركاران و به هنگام كردن آن براي نيل به اهداف قانوني توسعه در اين‌گونه موارد، حمايت از بهبود فضاي كسب‌وكار و پاسخگويي به مشكلات و نارنخستين اوراق اجاره با نرخ شناور در فرابورس در بازار سرمايه اوراق اجاره دولت با نرخ شناور در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران گشايش مي‌يابد، در خصوص ويژگي اين اوراق عنوان كرد: اوراق با نرخ شناور اوراق بهادار مصون از تغييرات نرخ بهره و مقتمديد طرح اعطاي تسهيلات ۲۰ ميليون توماني جعاله مسكن «سايرا»، سرمايه‌گذاري فني و مهندسي مشانير با نماد «ومشان»، ساختمان اصفهان با نماد «ثاصفا»، كارخانه‌هاي صنعتي آزمايش با نماد «لازما» و سرمايه‌گذاري معيار صنعت پارس با نماد «معيار» بر اساس مصوبه كميته تضاد سود تسهيلات بانكي با توليد رقابتياشت افراد سرمايه شان را در فعاليت هاي مولد به كار اندازند. اين عضو اتاق تهران با يادآوري نرخ هاي تورم بالاي 40 درصدي در سال هاي گذشته كه در پي آن بانك ها ميزان سود سپرده ها را به بيش از 20 درصد افزرسيدگي به وضعيت بد مسكن هاايط مطلوب سرمايه گذاري و توليد در بخش مسكن است. مديركل دفتر اقتصاد مسكن تصريح كرد: با اين وجود و به رغم بهبود شاخص هاي كيفي در بخش مسكن و همچنين ساخت و عرضه مطلوب مسكن طي سال هاي گذشته كه منجر به بهمكاري بانك‌ها براي اجراي بخشنامه صندوق هاي سرمايه گذاري نيز گفت: اين صندوق ها كه از سازمان بورس مجوز مي گيرند و توسط آن سازمان نظارت مي شوند، منابع خرد را جذب و آن را در بخش هاي مختلف اعم از سپرده بانكي، سهام، اوراق بدهي و يا ساير شقبرداشت از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي بي ثمر است‌هاي نظام سرمايه داري پياده سازي شد، حجم واردات كالا و خدمات كشور هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار بود كه سهم دولت يازدهم از اين واردات، حدود ۲۶۰ ميليارد دلار بود. اين در حالي است كه بر اساس آمار نهادهاي بين ابودجه های عمرانی کمتر از سالهای قبلارايی‌های سرمايه‎ای يكي از مهمترين بخش هاي بودجه‌های سنواتی است. براساس تعاريف بودجه، منظور از اعتبارعمرانی، مجموعه عمليات مشخص است كه براساس مطالعات توجيهی، فني و اقتصادی و اجتماعي كه توسط دستگاه اججذاب‌ترين مراكز مالي جهانتحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد «لندن» همچنان با وجود موضوع برگزيت در جايگاه نخست جذب سرمايه قرار داد.يكي از تاريكي‌هاي اقتصاد ايران نظام آماري است ه صورت يك سرمايه اجتماعي تلقي مي‌كند. نكته مهم اينجاست كه بايد اين فرآيند كه رئيس و تشكيلات چگونه ايجاد شود به اين ترتيب باشد كه نهاد متولي آمار تحت تاثير شرايط اجتماعي و سياسي استقلال خود را از دست نبانكها بايد به كار بانكداري خود بپردازند رش نشود و سرمايه گذاران بانكها و موسسات اعتباري شرايط كشور را درك كنند و از موهبتي كه نصيبشان شده و مورد اعتماد مردم و حاكميت قرار گرفته‌اند، بهره ببرند و ضمن خدمت‌رساني به مردم و اقتصاد كشور در راستا