ساختمان سبز | پیام ساختمان

ساختمان سبز

کتاب راهنمای رتبه بندی ساختمان های سبز منتشر شددارد ملی ساختمان سبز، برنامه ­های مسکونی محلی و منطقه ای، برنامه های مسکونی محلی و منطقه ای، گرین گلوبس، LEED برای ساختمان های تجاری و نوساز، برنامه های تجاری محلی و منطقه ای، سیستم های سنجش بین الضمیمه تاسیسات هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد مصالح در ساختمان سبز - 13 استان کشور درگیر خشکسالی هفته نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهید. LEED معیاری تازه برای رتبه بندی ساختمان­های سبزمتیازبندی ساختمان سبز و یک سیستم درجه بندی داوطلبانه است که در سال 2000 برای توسعه ساختمان­ های سازگار با محیط زیست با عملکرد بالا معرفی شده است. این سیستم توسط شورای ساختمان­ های سبز ایالات متحده U مکانیزم مشارکت بیشترمهندسان طراحی شود دنیا بحث ساختمان سبز و ساختمان های صدساله و انرژی صفر مطرح است این موارد در ساختمان سازی ما هنوز وجود ندارد.روانشاد نیا افزود: صنف مهندسان از این گلایه دارند که چرا باید وضعیت معیشتی مهندسان چنینهمایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی برگزار می شودهای طراحی ساختمان سبز مطابق با شرایط اقلیمی، نقش مقررات ملی ساختمان و مهندسان طراح و ناظر در بهینه سازی انرژی و تولید ساختمان اقلیمی و سبز، کاهش مصرف انرژی در تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان و نق سهم ساختمان در آلودگی چقدر است؟ینامه های ساختمان سبز ، مانند کشور های پیشرفته برای سازندگانی که حفاظت از محیط زیست را در دستور کار دارند ، معافیت های مالیاتی و دیگر چیز ها را در نظر گرفت تا آنها ترغیب به حفظ محیط زیست شوند . ضمن