بلند مرتبه سازي | پیام ساختمان

بلند مرتبه سازي


موافقان و مخالفان تفكيك وزارت راه و شهرسازي سازي ها و بلند مرتبه سازي ها در معابر تنگ، آيا بدليل عدم تفكيك وزارت راه و شهرسازي است يا بدليل نقص قوانين و يا اساسا نبود قوانين و كوتاه بودن دست وزارت راه و شهرسازي در اعمال مباني شهرسازي پايدار؟. م 4 هزار هكتار از باغات تهران نابود شده است مربوط به بلند مرتبه سازي مربوط به سال‌هاي قبل از 93 است كه مصوبه بلند مرتبه‌سازي صادر شده بود. دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري تصريح كرد: برخي پهنه‌ها نيز در طرح جامع پيش‌بيني شده، اما در طرح تفصيلسهم گروه سرمايه گذاري مسكن در توسعه نظام ساخت و سازل مي‌شود. بلند مرتبه سازي بر اساس ضوابط شهرسازي و با رعايت استانداردها از اهم فعاليت‌هاي شركت سرمايه گذاري مسكن بوده است كه در بازه زماني ۱۳۶۹ تا پايان ۹۳ تعداد ۲۷ پروژه با ۴ هزار و ۹۲۷ واحد با حجم عمهرگونه ايجاد تعهد جديد برای احداث بناهای بلند ممنوع شد رسي تاثير بلند مرتبه سازي بر آلودگي شهرتهران بر گزار شد. در پايان جلسه، وزير راه و شهر سازي در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس دستور رئيس جمهور بحث آلودگي شهر تهران از منظر شهر سازي بايد مورد بررسي قرار
X