معماری اسلامی معماری هماهنگی

شمار نشریه : 164

کارشناسان و صاحب نظران معماری چندین سال است از معماری اسلامی و وبه کار بردن شاخصه های آن در معماری امروز سخن می گویند در حالی که هنوز اجماع نظری مبنی بر اینک معماری اسلامی چه نوع معماری است و چه شاخصه هایی باید در آن رعایت شود تا معماری اسلامی باشد در بین کارشناسان رخ نداده است.برخی می گویند معاری اسلامی نداریم و معماری سرزمین های اسلامی داریم بعضی نیز از اینکه معماری اسلامی از همان اصول معماری ایرانی که مرحوم پیرنیا در کتاب خود به آن اشاره کرده یعنی مردم‌واری به معنای رعایت تناسب میان اندام های ساختمانی با اندام های انسان، پرهیز از بیهودگی، نیارش خود بسندگی و درونگرایی پیروی می کند.

اما آنچه که اصولی به نظر می رسد این است که معماری اسلامی تابع عقل ومنطق است.تمام اجزای ساختمان باید در سلام با هم و به دور از اسراف وبیهودگی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند برای کاربر رفاه و راحتی و آسودگی را به ارمغان بیاورند .معماری اسلامی معماری بر اساس علم ودانش و هماهنگی است. برخی فکر می کنند اگر همان کالبدها و فرم های قدیمی را در آثار خود به کار بگیرند معماری آنها رنگ وبوی اسلامی به خود خواهد گرفت در حالی که حضرت علی(ع) تاکید می کنند فرزند زمان خود باشید.این یعنی باید بر اساس علم روز ودانش زمان حرکت کرد وبهترین معماری را خلق نمود.