بخش خصوصي رنج مي‌برد

شمار نشریه : 164


گروه تاسيسات: صنعتي سازي در كشور از جمله مباحثي است كه در سال‌هاي اخير همواره از سوي كارشناسان تاكيد مي‌شود چراكه از اين طريق صرفه جويي اقتصادي زيادي نصيب جامعه خواهد شد. بخش اعظم اين امر بر عهده بخش خصوصي است كه بيش از 90 درصد ساخت و سازهاي كشور را انجام مي‌دهد. بدون ترديد اتحاد تشكل‌هاي مختلف صنفي در پيشرفت كيفي پروژه‌هاي ساختماني تاثير بسزائي خواهد داشت. در همين خصوص با دكتر اقبال شاكري، عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي امير كبير و عضو هئيت مديره انجمن مديريت پروژه ايران گفتگو كرديم.

پیام ساختمان:وضعيت ساختمان‌سازي در ايران چگونه است، آيا توانستيم صنعتي‌سازي را در كشور رواج دهيم؟

ايران كشوری در حال توسعه است كه ساخت و ساز در آن رونق خوبي دارد. طي دهه گذشته حجم ساخت و ساز در بخش‌هاي مختلف مسكوني، تجاري، اداري و... افزايش چشمگيري داشته است. در كنار اين مسئله مجامع علمي و صنعتي مثل سنديكاها تشكل‌ها‌ي ايجاد شدند كه وظيفه انتقال تجربيات را بر عهده گرفتند. به نظر من اكنون زماني است كه بايد از دستاوردهاي آنها استفاده كنيم براي اين منظور لازم است پكپارچگي و هم افزائي در تشكل‌هاي صنفي حرفه‌اي با مجامع دانشگاهي و شوراهاي سياست گذاري به خصوص شوراي شهر و دستگاه‌هاي اجرايي در اولويت قرار گيرد.

پیام ساختمان:به نظر مي‌رسد بسياري از كارها انفرادي اجرا مي‌شوند و صنعتگران ساختماني پراكنده هستند، چگونه مي‌توانيم از توانمندي‌هاي آنها به صورت بهينه استفاده كنيم؟

متاسفانه بخش ساخت و ساز كشور يكپارچه نيست. از اين جهت ميزان آسيب‌پذيري آن بالاست. يكي از مسائل مهم بخش ساخت و ساز پروژه محور بودن آنهاست كه به مثابه يك اتفاق منحصر به فرد و موقتي هميشه مطرح است. اين دانش و تجربه تكرار نمي‌شود و در صورت اشتباه اتلاف منابع زيادي خواهيم داشت. براي مثال؛ پروژه‌هاي ما از زمان لازم فراتر مي‌روند و كيفيت لازم كه پيش‌بيني شده به وقوع نمي‌پيوندد و بهره‌بردار را با مشكل مواجه مي‌كنند در نهايت مشتريان در زمان لازم پروژه‌ها را تحويل نمي‌گيرد. در چنين شرايطي بازنگري در فرايند ساخت و ساز بايد در اولويت باشد تا بتوانيم مسئوليت پذير و پاسخگو بودن در مقابل تعهدات را نشان دهيم به طوري كه بخشي از فرايند ساخت و ساز به صورت يكپارچه انجام شود. البته اين مسئله فعلاً وجود ندارد، بنابراين نيازمند سيستمي هستيم كه تمام فرايند ساخت و ساز را به صورت يكپارچه مديريت و نظارت كند و هر كدام از عوامل در جايگاه خود براساس الزامات پروژه به كار گرفته شود.

پیام ساختمان:آيا فضاي كار براي فعاليت بخش خصوص مناسب است و براي رقابت با بخش‌هاي دولتي آزادي عمل دارند؟

اگرچه بخش خصوصي اكثر پروژه‌هاي زيربنايي كشور مثل؛ آب، برق، تلفن، گاز را در دست گرفته ولي هنوز جاي پيشرفت دارد و بايد بسترهاي لازم براي حضور كامل بخش خصوصي فراهم شود. هم اكنون بخش خصوصي از عدم پايبندي به تعهدات و نداشتن قوانين مدون و حمايت شونده رنج مي‌برد و از آنجا كه به سازمان خاصي وابسته نيست، متضرر مي‌شود. دولت بايد به بخش خصوصي اعتماد كند و مسئوليت‌ها به طور كامل واگذار شود. اجازه دهيم توانمندي‌ها و خلاقيت‌هاي بخش خصوصي به ويژه در بخش فناوري بارور شود زيرا بسياري از اوقات، نوآوري‌هاي بخش خصوصي پيشرفت كارها را تسهيل مي‌كند. متاسفانه وقتي كارهاي عادي به كندي پيش مي‌رود، اقدامات خلاقانه و ريسكي كاهش مي‌يابد. كارفرماها و افرادي متصدي پروژه‌هاي بزرگ بايد اين ديدگاه و آينده‌نگري را داشته باشند و تنها به كوتاهي مسير پروژه‌ها فكر نكنند.‌

پیام ساختمان:سخن پاياني...

اميدواريم سنديكاها بتوانند مثل دولت‌هاي كوچك در عرصه ساخت و ساز نقش خودشان را به درستي ايفا كنند در اين راه حتي مي‌توانيم نظارت خودمان را هم افزايش دهيم. بايد به ديدگاه‌ها و اهداف انجمن‌ها احترام بگذاريم و با حضور در جلسات و همايش‌هاي مرتبط جايگاه آنها را ارتقا دهيم.