هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خداحافظی با بنای تاریخی دیگر


به مزایده گذاشتن خانه بدیع الحکما آن هم در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری، شوک بزرگی به دوستداران میراث فرهنگی و ساکنان کنونی این خانه وارد کرد. خانه – باغی که نه تنها عمارت تاریخی بلکه باغ آن به مساحت 48 در 35 هزار متر نیز در خطر است. درخت‌های این باغ هر کدام شریان‌های تنفسی همدان به شمار می‌روند. از طرف دیگر این خانه متعلق به جد امیرمهدی بدیع است که همه عمر برای پاسداشت تاریخ و فرهنگ در ایران کوشیده است. کتاب ' یونانیان و بربرها ' در 15 جلد اثر مهم اوست که به زبان فرانسوی نوشته شده است.

باز هم زمان خداحافظی با بنای تاریخی دیگری رسید، این بار نوبت خانه – باغ بدیع الحکما در همدان است. خانه – باغی که نه تنها عمارت قدیمی آن بلکه درخت‌های آن شریان‌های حیات بخشی برای همدان هستند که می‌توانند در زمان گسترش این شهر به داد آن برسند و همان بلایی که بر سر تهران آمد و باغ های خود را از دست داد بر سر همدان نیاید.

اما خانه – باغ بدیع الحکما بیش از خانه و باغ در همدان بار نوستالژی تاریخ معاصر همدان را هم بر دوش می‌کشد، چرا که عارف قزوینی هفت سال آخر عمر خود را در همین خانه کنار مهدی بدیع که به بدیع بزرگ معروف است، سپری کرده است. این خانه با همه درخت هایش قربانی می‌شود تا باز هم تجربه تلخ از دست دادن شریان های تنفسی شهرهای بزرگ در ایران تکرار شود. این خانه – باغ در زمان جنگ جهانی دوم برای مدتی به عنوان کمپ روس‌ها استفاده می‌شد و از آنجایی که مهدی بدیع خود پزشک معروفی بوده، از آن به عنوان بیمارستان هم در مقاطعی از تاریخ استفاده کرده است.

این خانه – باغ تاریخی چندی است که نامش در کنج روزنامه ها نشسته اما نه برای اینکه قرار است تبدیل به فرهنگسرا، بیمارستان یا دانشگاه شود. برای اینکه این خانه تکه تکه شده و به مزایده گذاشته شده است. در این آگهی همچنین آورده شده که این خانه – باغ مجوز سه طبقه ساخت را دارد.