هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   163   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سهم5/14 درصدی تهران از ساخت و ساز


گروه ساخت و ساز: بر اساس جدیدترین آمار مرکز آمار ایران سهم تهران از ساخت‌وساز کشور ۱۴.۵ درصد و پروانه‌های ساختمانی در تهران در نیمه اول سال قبل نسبت به سال پیش ۹دهم درصد کاهش داشته است. به گزارش پيام ساختمان به نقل از مرکز آمار ایران بر این اساس، مشروح پروانه‌هاي صادرشده در دو بخش «الف» برای شهر تهران و «ب» برای نقاط شهری کل کشور تهیه شده است که به شرح زیر ارائه می‌شود:

الف ـ شهر تهران

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی شهرداری تهران، این شهرداری در نیمه اول سال 1391، تعداد 15 هزار و 66 پروانه احداث ساختمان ( پروانه ساخت ، تخریب و نوسازی) صادر کرده که این تعداد پروانه حدود 5/14 درصد کل پروانه‌های احداث صادرشده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه یک با صدور 1156 پروانه ( 7/7 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 21 با 204 پروانه ( 4/1درصد) بوده است. مجموع مساحت زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری‌‌های شهر تهران حدود 18406.5 مترمربع بوده که ضمن افزایش 7/9 درصدی نسبت به نیمه مشابه سال قبل در حدود 5/30 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده و مساحت زیربنای متناظر با آنها، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان صادرشده حدود 1222 مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری‌های شهر تهران بالغ بر 109259 واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی 2/29 درصد کل واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری‌های کشور می‌باشد که دارای 7/1 درصد افزایش نسبت به نیمه مشابه سال قبل است. در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران، بیشترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 4 با 11838 واحد مسکونی ( 10.8 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 21 با 1602 واحد مسکونی (5/1 درصد) بوده است.

همچنین اطلاعات حاصله بیانگر این است که از مجموع پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری‌های شهر تهران در حدود 1 درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه ، 3 درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 1/1 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 4.3 درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و 2/94درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.

ب ـ نقاط شهری کل کشور

بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح در نیمه اول سال 1391 تعداد 113116 پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است. از کل پروانه‌های صادرشده، تعداد 103806 پروانه ( 8/91درصد) مربوط به احداث ساختمان و 9310 پروانه ( 2/8 درصد ) مربوط به افزایش بنا بوده است. در ضمن، از کل پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور( به جز شهر تهران) تعداد 95930 پروانه 9/97 درصد به تقـاضای بخـش خصـوصی 1406 پروانه 4/1 درصد به تقاضای بخش تعاونی و 679 ( 7 درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان تهران با مقدار 19262 پروانه ( 6/18 درصد) بیشترین و استان ایلام با مقدار 544 پروانه ( 5 درصد) کمترین میزان صدور را داشته‌اند.

در نیمه اول سال 1391، مساحت زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور بالغ بر 4/63060 مترمربع بوده است. در حدود 3/63076 مترمربع ( 7/95 درصد) از مساحت زیربنای پروانه‌ها مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان و 1/2684 مترمربع( 3/4 ) درصد مربوط به پروانه‌های افزایش بنا می‌باشد. به این ترتیب، متوسط مساحت زیربنای تعیین‌شده در هر پروانه ساختمانی 557 مترمربع، در هر پروانه احداث ساختمان 582 مترمربع و در هر پروانه افزایش بنا 288 مترمربع محاسبه شده است. از کل زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور به شهر تهران در حدود 4/41468 مترمربع ( 2/93 درصد) به تقاضای بخش خصوصی 9/2270 مترمربع( 1/5 ) درصد به تقاضای بخش تعاونی و 5/764 مترمربع( 7/1 )درصد به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مروری بر مساحت زیربنای پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان تهران با مقدار 20632 مترمربع (2/34 درصد)بیشترین و استان ایلام با مقدار 7/132 هزار مترمربع( 2 درصد )کمترین مساحت زیربنا را داشته‌اند.

بررسی میانگین مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان نشان می‌دهد که استان هرمزگان با 2/1123 مترمربع دارای بالاترین میانگین و استان کهکیلویه و بویراحمد با 9/212 مترمربع دارای پایین‌ترین میانگین در بین استان‌های کشور می‌باشند.واحدهای مسکونی تعیین‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده در نیمه اول سال 1391 بالغ بر 390638 واحد بوده است. از کل این تعداد واحد مسکونی تعداد 374055 واحد (8/95 ) درصد مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان و 16583 واحد 2/4 درصد مربوط به پروانه‌های افزایش بنا بوده است. از کل واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور( به جز شهر تهران ) بخش خصوصی متقاضی ساخت 259653 واحد مسکونی بوده که 4/92درصد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های ساختمانی است. سهم نسبی تقاضای ساخت واحد مسکونی توسط بخش تعاونی و بخش دولتی به ترتیب 7/6 درصد و 9 درصد بوده است.

با بررسی میانگین تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های احداث ساختمان مشاهده می‌شود که استان تهران با میانگین 6/6 واحد مسکونی در هر پروانه دارای بالاترین و استان ایلام با 1 واحد مسکونی در هر پروانه دارای پایین‌ترین میانگین در بین استان‌های کشور می‌باشند.با مروری بر مساحت زمین پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که مساحت زمین در استان اصفهان با 8/3136 مترمربع (7/10 درصد) بیشترین و در استان ایلام با 119/6 هزار مترمربع( 4 درصد) کمترین مقدار را داشته‌اند.

الگوی توزیع پروانه‌های احداث ساختمان در نقاط شهری کشور بر حسب تعداد طبقه‌های ساختمان نشان می‌دهد؛ فراوانی نسبی ساختمان‌های یک طبقه 1/27 درصد، دو طبقه 25درصد، سه طبقه 8/18 چهار طبقه 8/12 درصد و ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر 3/16 درصد است. با مروری بر فراوانی نسبی پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر از کل پروانه‌های احداث در همان استان مشاهده می‌شود که استان تهران با 8/76 درصد بیشترین و استان یزد با 2/1 درصد کمترین فراوانی نسبی را داشته‌اند.

به علاوه، فراوانی نسبی پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌های یک طبقه در استان کرمان با 7/69 درصد بیشترین و در استان البرز با یک درصد کمترین مقدار را داشته‌اند.

اما بیشترین و کمترین سهم پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌های دو طبقه از کل پروانه‌های صادرشده در هر استان نشان می‌دهد که استان خراسان جنوبی با 7/51درصد بالاترین و استان تهران با 1/3 درصد کمترین مقدار را داشته‌اند.

همچنین، الگوی توزیع پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در دوره مورد بررسی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده پیش‌بینی‌شده در ساختمان آنها حاکی از آن است که پروانه‌های مربوط به احداث ساختمان‌های بتن‌آرمه، ساختمان‌های اسکلت فلزی و ساختمان‌های با آجر و آهن دارای بیشترین فراوانی بوده‌اند. به طوری که 5/49درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های بتن‌آرمه، 4/34 درصد آنها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی و 2/15 درصد این پروانه‌ها بری احداث ساختمان‌های با آجر و آهن صادرشده‌اند. پروانه‌های احداث ساختمان‌های با بلوک سیمانی با 8 درصد در مراتب بعدی اهمیت قرار دارد.