بازار در انديشه تحولات آينده

شمار نشریه : 163

در شرايط کنونی، فعالان اقتصادي کشور به ويژه آنانكه در مسير صنعت توليد و عرضه ساختمان يا كالاهاي مرتبط گام بر مي دارند، شايد كمي بهتر از گذشته بتوانند مسير خود را براي اقدامات آتي ترسيم كنند. اما بازارها همچنان در ركود و بي تحركي قرار دارند. اگر چه تحريم هاي ماه جولاي نيز در همين زمان اجرا شده ولي كمتر مي تواند صنعت ساختمان را متاثر از خويش نمايد. غير از آن بخش كه به كالاهاي دكوراسيون و نيز مواد مياني صنعت فولاد كشور مربوط است.

با اين حال كارشناساني مانند محمد آزاد ، رئيس اتحاديه كشوري آهن و فولاد معتقدند همچنان بازار فولاد با ركود همراه خواهد بود و اين روند تا اواخر تابستان به قوت خود باقيست. اگر چه همين فعالان اقتصادي معتقد است از قيمت تيرآهن 14و 16 و 18 كاسته شده و همين روند در مورد ميلگرد نيز تكرار ديده مي شود اما به اذعان وي همچنان چالش ماليات بر ارزش افزوده براي آهن فروشان به قوت خود باقي است.