هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خاطرات دیـروز، شناسامه فـردا

کد مطلب: 3089
رضا کیانیان، بازیگر سینما و تلویزیون
 شهر را خاطرات مردم می سازد‌. کوچه‌ها و محله ها؛ خاطره‌ها را‌. تاریخ شهر‌، تاریخ مردم است‌. خاطرات مردم‌، تاریخ زندگی و زیست محله های ماست‌. چه خوب است پای خاطره خاطره این مردم نشستن تا خاطره‌ها جمع شوند‌، تدوین شوند و بمانند‌.
ما از تاریخ شهر غافلیم‌. هر چیز اصیل زیباست ولی متأسفانه در تهران هر چه قدیمی است و اصالت دارد خراب می کنند و به جایش یک چیز بی اصالت می سازند‌.
تصویر کردن خوبی‌ها و زیبایی های خاطرات مردم شهر باعث می شود‌، ما آینده داشته باشیم‌. شهر و شهروند‌، شناسنامه داشته باشند‌.
تاریخ تهران ساختمان های قدیمی است؛ ساختمان هایی که در دوره قاجار و رضاشاه به وجود آمده ولی بعد‌ها تخریب شدند و بی هویتی را برای شهر به وجود آورند‌. سلسبیل دیروز یا رودکی امروز یا تک تک محله های با هویت و میراث تاریخی ای که فراموشش کرده ایم‌. مردم و دولتمردان در جهان در حفظ هویت و میراث تاریخی خود می کوشند‌. آنها در جمع آوری خاطرات مردم و تاریخ شفاهی شهرهای‌شان کوشا هستند؛ اما ما عادت به تدوین خاطره‌ها نداریم‌. جمع آوری خاطرات مردم و تاریخ سلسبیل دیروز یا رودکی امروز یا تک تک محله های نامدار تهران‌، فقط یادآور دیروز نیست‌.
تدوین این خاطره‌ها یعنی شناسنامه دار کردن این شهر‌. یعنی ما دیروزی داشته ایم‌. وقتی دیروز داشته باشیم‌، امروزمان قابل شناسایی است و وقتی امروزمان را شناختیم یعنی آینده داریم‌. خاطره های مردم دیروز‌، فردای مردم ما را می سازند.