نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مقابله معماری با ناهنجاری

کودکانی که در فضاهای نامناسب رشد می‌کنند، همسايگانی که به دليل عدم عايق صوتی مناسب در جريان تمام دعواها و درگیری‌های همسايه قرار می‌گیرند و جوانی که والدينش برای بزک نمای ساختمان خود بها می‌پردازند تا در بهترين ساختمان‌های نمارومی زندگی کنند که در درون تاريک و بی‌کیفیت است، توسط معماری تحقير می‌شوند و درمی‌یابند که ارزش انسانی آنها به تظاهر و خودسانسوری است نه آسايش درونی. کاربرانی که در اتاق‌هایی فعاليت می‌کنند که معمار و طراحشان برای خودنمايي سقف و ديوار آن را کج و ناموزون طراحی کرده است يا از رنگ‌های سياه و قرمز و بنفش و خاکستری استفاده کرده است، به جنون کشيده می‌شوند، آکنده از خشم و نفرت می‌شوند و اين احساسات وحشيانه ر ا به جامعه تعمیم می دهند .

معماری می‌تواند و باید در مقابل این ناهنجاری‌ها مقابله نماید. اکثر مجرمان در فضایی سر شار از آشفتگی پرورش پیدا کرده‌اند که بر روح و روان آنها تأثیر ناگواری گذاشته است.

معماران باید با پیش‌بینی کردن تمهیداتی محله‌های امنی را به وجود بیاورند که مردم بتوانند در آن احساس آرامش کنند.به بیان دیگر می‌توان گفت؛ معمار و معماری يک پايه مهم انسان‌سازی و فرهنگ‌سازی يا مجرم سازی و فرهنگ ستيزی در جامعه است.