ایجاد انجمن مستأجران نظارت های حقوقی را قوت می بخشد

شمار نشریه : 223

کد مطلب‌: 3158
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس نهم خاطرنشان کرد‌: ایجاد انجمنی تحت عنوان «انجمن مستأجران» می تواند نظارت های حقوقی این موضوع را قوت بخشد‌، به طوری که انتظارات این قشر در چارچوب های لازم توسط یک تشکل و اتحادیه ای منسجم پیگیری و حل و فصل شود‌.
محمداسماعیل سعیدی افزود‌: تشکیل ان . جی . او‌ها یا اتحادیه های صنفی قوانین مصوب شده ای دارد و نیازی به مصوبه جدید درمجلس نیست البته اخیرا لایحه ای برای بخش ساماندهی انجیو‌ها و اینگونه مباحث توسط دولت آماده شده که به مجلس تقدیم می شود‌.
وی تأکید کرد‌: در خصوص شکل گیری اتحادیه های صنفی و «ان جی یو»‌ها از جهت قانونی مشکلی وجود ندارد به طوری که هر صنفی می تواند اتحادیه ای را تشکیل بدهد‌، منتهی بایستی مجوزهای لازم را از دستگاه های مربوطه اخذ کند‌.
این نماینده مجلس نهم افزود‌: با وجود اینکه شرایط اجاره نشینی برای مستأجران به صورت موقت است؛ به هر حال تشکیل اتحادیه و انجمنی خاص ضروری به نظر می رسد تا انتظارات آنان را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد‌.
سعیدی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس در این زمینه ورود داشته‌است‌، گفت‌: مجلس زمانی ورود پیدا می کند که یا خلأ قانونی باشد یا بحث نظارتی؛ تا نظارت های خود را در ارتباط با اعمال و اجرای قانون و اینگونه مباحث پیگیری کند‌.
وی افزود‌: در این قسمت قوه مجریه می تواند در ارتباط با احیای قانون وهمچنین شکل گیری تشکل‌ها ورود پیدا کند‌، منتهی در این قسمت حضور قوه مجریه لازم نیست بلکه خود مستأجران باید اقدامات مناسب و منطقی خود را برای تشکیل انجیو‌ها پیگیری کنند تا از این طریق انتظارت خود به مرحله اجرا برسانند