هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رستورانی به شکل آشیانه پرنده

این رستوران به شکل آشیانه پرنده در ریزورت Soneva در تایلند ساخته شده است.  گارسون های این رستوران جالب برای سرو انواع غذا، باید با سر خوردن روی یک مسیر تشکیل شده از طناب عبور کنند. غذاخوردن در این رستوران بر بالای درختان تجربه فراموش نشدنی خواهد بود.