هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   221   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مزایای سازه‌ای سقف‌های کـوبیـاکس

کد مطلب: 2874
امروزه در کشورهای پیشرفته، هزینه‌های ناشی از تخریب، بازسازی، آلودگی و مشکلات ناشی از بازیافت مصالح به یکی از مشکلات و مسائل اساسی صنعت ساخت و ساز تبدیل شده است. بنابراین انتظار می‌رود با پیشرفت تکنولوژی ساخت و ساز صنعتی، نو‌آوری‌هایی که باعث کاهش مصرف انرژی و مصالح گردند رشد روز افزونی داشته باشند. در این بین سیستم‌هایی همچون دال‌ کوبیاکس و سقف‌های پیش تنیده دارای این مزیت هستند و با کاهش چشمگیر مصرف مصالح و قابلیت تولید صنعتی، قیمت تمام شده سازه را کاهش می‌دهند.
تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی نشان می‌دهد که ضوابط ارائه شده برای طراحی دال توپر قابل استفاده برای دال کوبیاکس می‌باشد. دال کوبیاکس با حذف بتن غیر سازه‌ای موجب سبک سازی در طرح سازه می‌گردد. تحت بارگذاری‌های مرسوم، وجود گوی‌های تو خالی تاثیری در کاهش مقاومت خمشی این سقف نسبت به دال توپر هم ضخامت با آن ندارد. در ‏جدول 1 نتایج آزمایش‌های انجام شده برای مقاومت و سختی خمشی دال کوبیاکس در قیاس با دال توپر ارائه شده است.

طراحی اولیه سیستم کوبیاکس همچون دیگر دال‌ها براساس کنترل خیز انجام می‌گیرد. دال‌های کوبیاکس با استفاده از دو نوع گوی تولید می‌شوند. نوع اول که از آن به گوی تخت (Slim-Line) یاد می‌شود، ضخامتی بین 100 تا 260 میلیمتر دارد و در دال‌های با ضخامت 200 تا 400 میلیمتر استفاده می‌شوند. با توجه به ضخامت کمتر آن‌ها و کاهش وزن قابل توجه، امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. نوع دوم که گوی کروی (Eco-Line) نام دارد ضخامتی بین 180 تا 450 میلی متر داشته و در دال‌های با ضخامت 300 تا 600 میلیمتر استفاده می‌شوند. در شکل 1 تصویری از این دو نوع قطعه‌ی پلاستیکی نشان داده شده است.

در مطالعاتی که فتحی و همکاران (1390) در مورد خیز ناشی از بار مرده را برای سه نمونه دال با طول یکسان و شرایط بارگذاری و تکیه‌گاهی مشابه با استفاده از تحلیل غیر خطی انجام دادند؛ نتایج نشان داد که استفاده از دال کوبیاکس به دلیل کاهش وزن مرده سقف، موجب کاهش خیز دال می‌گردد (‏جدول 2).

همانطور که توضیح داده شد؛ استفاده از گوی‌های توخالی در سقف کوبیاکس با صرفه جویی در مصرف بتن موجب کاهش کلی وزن سازه و مصالح مصرفی می‌گردد. همچنین امکان دستیابی به دهانه‌های باربر بزرگتر با ضخامت‌های نسبتا کم را میسر می‌کند.