هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   219   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ابلاغیه جدید آخوندی درباره نظام مهندسی ساختمان

کد مطلب‌: 2705
وزیر راه و شهرسازی‌، حضور کارکنان وزارت کشور‌، شهرداری‌ها‌، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیئت مدیره و شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان را جایز ندانست‌.
عباس آخوندی نظریه ای جدید به سازمان های نظام مهندسی ساختمان و سازمان های نظام کاردانی در خصوص اعضای هیئت مدیره و شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان و نظام کاردانی ابلاغ کرد‌.
در این ابلاغیه که در تاریخ ۱ شهریور ۹۴ با عنوان موضوع ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ شماره ۹۳/۴ ارسال شده‌، آمده است‌:
«با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موسسه عمومی غیردولتی تلقی می شوند‌، در راستای اجرای مواد ۱ و ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و به جهت وجود تعارض منافع‌، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم عضویت هم زمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان‌، کارکنان وزارت کشور‌، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‌ها‌، جایز نیست.»