مجسمه های دیدنی دنیا

شمار نشریه : 218

 مجسمه امروزه کارکردی فراتر از گذشته پیدا کرده است.هنرمند مجسمه ساز در دوران معاصر  با خلق آثار مفهومی و تامل برانگیز،  بیننده و مخاطب را تا فراسوی ذهن و کشف جهان ها و مرزهای ناشناخته می برد و  او را در کشف معانی معمول یا پیچیده همراهی می کند. در ادامه به معرفی تعدادی از مجسمه های زیبا در گوشه و کنار جهان که حاصل ذوق و قریحه کمال یافته هنرمندان مجسمه ساز است می پردازیم.

1.گله اسب، تگزاس، امریکا
2.ساختمان مغروق، ملبورن، استرالیا
 3.مجسمه اسب های آبی، تایپه، تایوان
4.مسافر، مارسی، فرانسه
5.مقام ناشناس، ریکیاویک، ایسلند