هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   218   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجسمه های دیدنی دنیا

 مجسمه امروزه کارکردی فراتر از گذشته پیدا کرده است.هنرمند مجسمه ساز در دوران معاصر  با خلق آثار مفهومی و تامل برانگیز،  بیننده و مخاطب را تا فراسوی ذهن و کشف جهان ها و مرزهای ناشناخته می برد و  او را در کشف معانی معمول یا پیچیده همراهی می کند. در ادامه به معرفی تعدادی از مجسمه های زیبا در گوشه و کنار جهان که حاصل ذوق و قریحه کمال یافته هنرمندان مجسمه ساز است می پردازیم.

1.گله اسب، تگزاس، امریکا
2.ساختمان مغروق، ملبورن، استرالیا
 3.مجسمه اسب های آبی، تایپه، تایوان
4.مسافر، مارسی، فرانسه
5.مقام ناشناس، ریکیاویک، ایسلند