يك رويه كوسن زيبا درست كنيد

شمار نشریه : 156

گروه معماري و دكوراسيون: كوسن از جمله وسايلي است كه در تزئين فضاهايي مانند تراس، بالكن و حياط به كار ميرود و با رنگ خود ارتباط ميان اشياي مختلف را برقرار ميكند. تنها با چند عدد دستمال پارچهاي كه روي كوسن ميكشيد، ميتوانيد فضاي بيرون خانه را شاد كنيد.

اگر از رويه كوسنها خسته شدهايد و ميخواهيد خيلي سريع آنها را تغيير دهيد، همچنين براي كوسنهاي فضاي باز كه سريع كثيف ميشوند و نياز به تعويض و شستشوي بيشتر دارند، از اين روش استفاده كنيد.

چند پارچه آماده با رنگ و طرحهاي مختلف داشته باشيد تا بتوانيد براي هماهنگي سريع از آنها استفاده كنيد.  براي اين منظور:

1 - دستگيرههاي آماده را تهيه كنيد

2 - لبه پارچه را چرخ كنيد

3 - روي پارچه را رو به زمين بگذاريد

4 - كوسن را به حالت لوزي درست وسط آن قرار دهيد

5 - از چپ و راست، دو گوشه دستمال را رو به مركز كوسن برگردانيد. گوشه پاييني را طوري به طرف بالا برگردانيد كه لبه آنها را بپوشاند

6 - يك دگمه روي سه گوش پاييني پارچه، نزديك مركز كوسن بدوزيد بهگونه اي كه سه طرف پارچه به هم وصل شوند

7 - با كاموا يك حلقه كوچك به عنوان جادگمه درست كنيد و از زير به گوشه بالايي پارچه بدوزيد. دقت كنيد بعد از بسته شدن، كوسن با پارچه كاملاً پوشيده شود و جايي باز نماند