فراخوان انتخاب انبوه‌سازان برتر

شمار نشریه : 216

کد مطلب: 2413

انجمن صنفي انبوهسازان مسکن و ساختمان استان در نظر دارد برترينهاي انبوهسازي استان را در دو بخش انبوهسازي شخصي و مسکن مهر انتخاب نموده و جهت معرفي و تجليل در همايش سالانه انبوهسازان کشور که همزمان با روز جهاني اسکان بشر در تاريخ 13 مهرماه 94 برگزار خواهد ميشود به کانون سراسري انبوهسازان مسکن و ساختمان ايران معرفي کند.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، در اين فراخوان که در سايت کانون سراسري انبوهسازان مسکن و ساختمان ايران آمده، اهداف متعددي بهمنظور ارتقاي جايگاه و تبيين اهميت موضوعات عنوانشده است:

1-بهينهسازي ( زمين،مصالح و انرژي)

2-ترويج فرهنگ ساختوساز استاندارد

3-فناوريهاي نوين،صنعتي سازي و هوشمند سازي

4-رعايت مقررات ملي ساختمان

5-رضايتمندي خريداران (ساکنين مجتمعها)

6-مديريت منابع مالي

7-مديريت ساخت و بهبود کيفيت

در ادامه اين فراخوان شرايط لازم جهت حضور در مراحل انتخاب انبوهسازان برتر نيز ، عضويت در انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان و اتمام و بهرهبرداري از حداقل يک مجتمع پانزده واحدي در مراکز استانها(داراي مساحت بيش از دو هزار مترمربع)و در شهرستانها يک مجتمع ده واحدي اعلامشده است.

گفتني است؛ انبوهسازان حداکثر تا تاريخ 94/5/31  ميتوانند به دفتر انجمن انبوهسازان استان مراجعه نموده و نسبت به دريافت، تکميل و تحويل فرمها و مدارک مربوطه اقدام کنند.