هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   216   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیمانکاران پروژه های بی کیفیت جریمه می شوند

کد مطلب: 2373

تصميم گيري درباره ميزان دريافت جريمه از پيمانکاران پروژه هاي زيربنايي حمل ونقل با دستور وزير راه و شهرسازي به کميته اي ويژه در شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل ونقل ارجاع داده شد.

به گزارش پيام ساختمان به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، جلسه شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل ونقل با محور «اجراي پروژههاي راه سازي و زيربنايي بر اساس دو شاخص کيفيت و زمان توسط پيمانکار» و با رياست وزير راه و شهرسازي برگزار شد.

از پيشنهادهاي مطرح شده در اين جلسه اعمال جريمه براي مشاوران و پيمانکاران در صورت تأخير در زمان تحويل و همچنين عدم کيفيت پروژه بر مبناي انتظار کارفرما بود.

وزير راه و شهرسازي در اين جلسه «کيفيت پروژه ها»، «هدف از اجراي طرح» و همچنين «اجراي پروژ هها فارغ از اجراکننده (پيمانکار)» را سه شاخص اجراي طرح هاي زيربنايي عنوان کرد و گفت: بايد ابتدا مشخص شود که آيا اعمال جريمه منجر به تضمين کيفيت مي شود؟.

وي با تأکيد بر اينکه عملکرد و کيفيت پروژه از مهم ترين اهداف پروژهها بايد باشد، گفت: نتيجه نهايي و بهره وري پروژه نکته مهمي است که در نهايت بايد به آن دست يابيم.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه در قرارداد پيمانکاران با کارفرما دو شاخص زمان اجراي پروژه و کيفيت پروژه از اهم موضوعات است، ادامه داد: در بخش زمان اجراي پروژه درصورتي که پيمانکار به هر دليل پروژه را با تأخير تحويل دهد قطعا مشمول جريمه خواهد شد.

وي افزود: درباره شاخص کيفيت طرح دو اتفاق محتمل است؛ حالت نخست اينکه پروژه باکيفيت به رغم اينکه مورد انتظار کارفرما نيست اما قابل قبول است و حالت دوم اينکه کيفيت پروژه حتي در حد قابل قبول هم نباشد و بايد تخريب شود.

آخوندي با بيان اينکه ميزان جريمه براي پيمانکار نبايد بيش از اجراي مجدد پروژه باشد، بررسي ميزان تعيين جريمه را به کميته اي ويژه محول کرد تا درباره آن تصميم گيري شود.