هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آیین نامه « به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها»

 کد مطلب: 2150
آیین نامه «به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها» با هدف ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های مشمول و نظام مند نمودن به کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حـوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور‌، مصوب ماده 85 قانون کار تهیه و به امضای علی ربیعی‌، وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی رسید‌.
به گزارش پیام ساختمان این آیین نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۹ تبصره به استناد مواد ۸۵‌، ۸۶‌، ۹۱ و۱۷۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تصویب وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی رسید‌.
در شماره 212 پیام ساختمان دامنه شمول این آیین نامه که شامل 9 ماده می شود‌، به منظور آموزش و اطلاع دست اندرکاران امور مربوط به کارگاه‌ها و به ویژه مسئولان ایمنی چاپ و منتشر شد و مقرر شد در شماره 213 بخش بعدی این آیین نامه که مربوط به «شرح وظایف مسئول ایمنی در کارگاه» می باشد‌، چاپ شود اما به دلیل بروز پاره ای مشکلات این بخش به چاپ نرسید‌. در این شماره تمام این آیین نامه برای آگاهی مخاطبان چاپ می گردد‌.
دامنه شمول آیین نامه « به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها»‌: این آیین نامه به استناد مواد ۸۵ و۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تـدوین و برای تمامی کارگـاه های مشمول این قانون لازم الاجرا است‌.
ماده۱ـ کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی‌، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف پیوست شماره (‌۱‌)‌، افرادی را که مطابق این آیین نامه تأیید صلاحیت شده‌اند به عنوان مسئول/ مسئولان ایمنی به کارگیری نماید‌.
تبصره- تمامی افرادی که با یکی از عناوین‌: مسئول حفاظت فنی‌، افسر ایمنی‌، ناظر ایمنی‌، رابط ایمنی‌، همیار ایمنی‌، کارشناس ایمنی در کارگاه‌ها فعالیت می نمایند‌، مشمول این آیین نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تأییدیه‌، در کارگاه عهده دار وظایف محوله مندرج در این آیین نامه گردند‌.
ماده۲ـ سیاست گذاری و تعیین اولویت جذب و نحوه حضور مسئول/ مسئولان ایمنی در کارگاه های مشمول‌، بر اساس وسعت کارگاه‌، تعداد کارگران شاغل‌، نوع فعالیت و مخاطرات موجود‌، به جز مواردی که در آیین نامه‌ها و مقررات قانونی مربوطه الزام گردیده‌، بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار تدوین و توسط مدیرکل بازرسی کار ابلاغ خواهد گردید‌.
ماده۳ـ احراز و صدور تأییدیه صلاحیت برای مسئول ایمنی‌، مطابق پیوست شماره (‌۲‌) این آیین نامه‌، توسط اداره کل تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی استان (‌اداره بازرسی کار‌) انجام می شود‌.
تبصره۱ـ تأییدیه صلاحیت مسئول ایمنی با امضای رئیس بازرسی کار استان و برای مدت دو سال صادر خواهد شد‌.
تبصره۲ـ تمدید مجدد صلاحیت مسئول ایمنی‌، با بررسی مستندات ارائه شده مرتبط با شرح وظایف‌، طی دوره های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد‌.
تبصره۳ـ در صورت اعتراض متقاضی به عدم تأیید صلاحیت‌، نظر مدیرکل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد‌، موضوع توسط اداره کل بازرسی کار بررسی و اعلام نظر قطعی خواهد گردید‌.
تبصره۴ـ بخش های غیر حاکمیتی فرآیند تأیید صلاحیت‌، بنا بر تشخیص اداره کل بازرسی کار و مطابق مقررات جاری کشور‌، قابل واگذاری به بخش غیردولتی خواهد بود‌.
ماده۴ـ مسئول/ مسئولان ایمنی موظف به گذراندن دوره های آموزش عمومی و بازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذی صلاح موضوع آیین نامه آموزش ایمنی کارگران‌، کارفرمایان و کارآموزان و با هماهنگی اداره کل بازرسی کار تعیین و توسط مجریان آموزشی ذی صلاح برگزار می گردد‌.
تبصره۱ـ افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می گردد را ارائه نمایند‌، از شرط ارائه گواهینامه دوره عمومی معاف می باشند‌.
تبصره۲ـ هزینه های مربوط به دوره های آموزشی و بازآموزی موردنیاز مسـئول/ مسئولان ایمنـی شاغل در کارگاه‌، توسـط کارفـرمای مـربوطه پرداخت خواهد گردید‌.
ماده۵ ـ کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسئول/ مسئولان ایمنی کارگاه‌، که قبل از تصویب این آیین نامه مشغول به کار بوده‌اند‌، با مفاد آیین نامه اقدام نماید‌.
تبصره- افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه‌، با عنوان مسئول ایمنی در کارگاه مشـغول به کار بـوده‌اند‌، با ارائه گـواهی سابقه‌، از شـرط احراز رشـته تحصیلی معاف می باشند‌.
ماده۶ ـ کارفرما مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملکرد مسئول ایمنی بر اساس شرح وظایف پیوست شماره (‌۱‌) این آیین نامه‌، در پایان هر فصل به صورت مکتوب و یا از طریق سامانه الکترونیکی که به همین منظور طراحی خواهد شد‌، به واحد بازرسی اداره تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید‌.
تبصره- سامانه گزارش عملکرد ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی طراحی و اجرا خواهد گردید‌.
ماده۷ـ در خصوص افرادی که بدواَََ در کارگاه شاغل می گردند‌، کارفرما مکلف است پس از اعلام تأیید صلاحیت مسئول ایمنی‌، با نامبردگان قرارداد کار منعقد و یک نسخه از آن را به اداره تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال و یا در سامانه ای که اعلام خواهد شد‌، ثبت نماید‌.
ماده۸ ـ کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه کاری با مسئول ایمنی‌، مراتب را به اداره تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی محل (‌بازرسی کار‌) اعلام و بلافاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام نماید‌، طوری که تحت هیچ شرایطی کارگاه بدون مسئول ایمنی نباشد‌.
ماده۹ ـ مسئولیت اجرای شرح وظایف مسئول ایمنی که در این آیین نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و به کارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسئولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود‌.
پیوست شماره ۱ـ شرح وظایف مسئول ایمنی
۱‌. همکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار
۲‌. شناسایی و مستند نمودن آیین نامه‌ها و دستورالعمل های ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات مذکور
۳‌. شناسایی خطر‌، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در کارگاه
۴‌. پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها
۵‌. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرآیند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی
۶‌. ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی محل و همچنین تجزیه وتحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه
۷‌. همکاری در زمینه نیازسنجی‌، آموزش و سنجش اثربخشی آموزش های ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی
۸‌. نیازسنجی‌، نظارت بر خرید‌، آموزش‌، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه
۹‌. نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه
۱۰‌. تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه‌ها و ابزار‌ها و نظارت بر رعایت دستورالعمل های مذکور
۱۱‌. شناسایی اعمال ناایمن به منظور ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پیشنهادات لازم در این خصوص به کارفرما
۱۲‌. همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری
۱۳‌. اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران به کار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارائه گزارش به کارفرما
۱۴‌. شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی‌، همایش‌ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بهداشت در کارگاه
۱۵‌. پیگیری در جهت اخذ گواهینامه های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطابق با آیین نامه های مرتبط نظیر ارت‌، دیگ بخار و‌...
۱۶‌. تهیه MSDS مواد شیمیایی مطابق فرمت های استاندارد و در دسترس قرار دادن آن برای افراد در معرض خطر
۱۷‌. اخذ‌، مستند نمودن و بررسی گزارش‌ها‌، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسائل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسئول در کارگاه برای تصمیم گیری
۱۸‌. انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی
پیوست شماره ۲ـ شرایط صدور تأییدیه برای فعالیت مسئول ایمنی
الف‌. ارائه مدارک زیر‌:
۱‌. معرفی نامه از کارگاه متقاضی
۲‌. تکمیل فرم ثبت نام به همراه‌: یک قطعه عکس ۴*۳‌، تصویر برابر اصل گواهی پایان تحصیلات مطابق رشته های جدول ذیل
۳‌. گواهی قبولی در دوره های آموزشی ذیل‌:
دوره عمومی ایمنی یا گواهی قبولی در آزمون ادواری
دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
(‌ Risk assessment ‌)
شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایف
دوره تخصصی ایمنی
(‌برای تأیید صلاحیت مجدد).