هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت از سرمــــایه گذاران حمــایت می کند

 کدمطلب‌: 2266
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از صدور سند ملکی برای اراضی ملی به نام سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت‌: دولت از سرمایه گذارای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد حمایت می کند‌.
سیدمحمد پژمان در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملی و زمین هایی که به نوعی در اختیار دولت هستند ولی هنوز سند ملکی ندارند‌، افزود‌: براساس قانون‌، تمام زمین هایی که اراضی دولتی محسوب می شوند واجد سند ملکی هستند‌.
وی اظهار داشت‌: آن دسته از اراضی ملی که تحت اختیار منابع طبیعی و سازمان امور اراضی بوده و در مدت زمان مختلف در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته‌است در حال تغییر سند هستند‌، بدین مفهوم که باید مالک حقوقی یعنی سازمان ملی زمین و مسکن یا وزارت راه و شهرسازی سند را تغییر داده و به نام خود کنند که این تغییر نام‌، مستلزم طی زمان و انجام مراحل اداری کار نقل و انتقال است‌.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص برنامه های دولت برای واگذاری زمین به سرمایه گذاران مسکن غیر از مسکن مهر‌، گفت‌: عمده تاکید ما این بودامکاناتی که در این حوزه در اختیار دولت قرار دارد را برای تامین مسکن پنج دهک پایین برنامه ریزی کنیم‌.
پژمان افزود‌: پنج دهک پایین اقشاری هستند که برای تامین مسکن نیازمند حمایت های ویژه از جمله تسهیلات بانکی و سایر کمک های دولتی هستند و مراحل انجام این کار در جریان است که به محض نهایی و قطعی شدن به اجرا درمی آید.