هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   214   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

امور عمرانی در برنامه ششم توسعه

کد مطلب : 2100
گروه گزارش‌: در آخرین ساعات کاری روز چهارشنبه 10 تیرماه‌، رئیس جمهور سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه را برای تهیه برنامه توسعه اقتصادی‌، فرهنگی و اجتماعی‌، به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد‌. در متن ابلاغیه حسن روحانی به محمدباقر نوبخت آمده است‌:
مقتضی است با مدنظر قرار دادن این سیاست‌ها‌، برنامه توسعه اقتصادی‌، فرهنگی و اجتماعی پنج ساله طبق اصول ۱۳۴ و ۱۲۶ قانون اساسی با مشارکت دستگاه های اجرایی‌، صاحب نظران‌، دانشگاهیان و متخصصان تهیه شود‌. با توجه به جهت‌گیری‌های اساسی در این سیاست‌ها و رعایت اولویت های مورد تأکید در برنامه دولت تدبیر و امید‌، لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی شامل مواردی باشد که برای اجرای برنامه‌، نیاز به قانون دارد‌. بدیهی است دستیابی به اهداف بلندی که در این سیاست‌ها ترسیم شده‌است‌، مستلزم طراحی مسیر تحولی است که اقتصاد کشور را با جهشی بی سابقه به رشد متوسط ۸ درصد در پنج ساله سوم دوره چشم انداز ۲۰ ساله برساند و این خود نیازمند ایجاد محیط مساعد کسب وکار‌، توسعه سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی و فراهم آمدن فضای فرهنگی و سیاسی مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی است که بی شک با تفضل الهی و همدلی و همکاری مردم و دولت و همه نهاد‌ها و قوای دیگر امکان پذیر خواهد شد‌. لازم است با تشکیل ستاد برنامه‌، سازوکار و زمان بندی لازم را ارائه نموده و منظماَ پیشرفت کار را به اینجانب گزارش نمایید‌.
محور‌ها و سرفصل‌ها
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه‌، بر پایه 3 محور «اقتصاد مقاومتی»‌، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» و با 8 سرفصل «اقتصادی»‌، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»‌، «اجتماعی»‌، «دفاعی و امنیتی»‌، «سیاست خارجی»‌، «حقوقی و قضایی»‌، «فرهنگی» و «علم‌، فناوری و نوآوری» تنظیم شده‌است‌. این سیاست‌ها درمجموع شامل ۸۰ بند است که تعدادی از این بند‌ها به شکل مستقیم در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرند‌.
امور اقتصادی
از 31 بند مرتبط با امور اقتصادی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 6 بند 19‌، 20‌، 21‌، 23‌، 24‌، 25 و 28 مرتبط با فعالیت های وزارت راه و شهرسازی است‌. این بند‌ها از این قرارند‌: ۱۹‌- تقسیم كار و تعیین نقش ملی در مناطق‌، استان‌ها‌، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست های کلیِ مربوط‌، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته و روستایی‌. ۲۰‌- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی كشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (‌كانون تولید و ارزش آفرینی‌) با برنامه ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی‌، منطقه ای و محلی‌، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی‌، ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه از فعالیت های كارآفرینی و اشتغال زایی مزیت دار بومی و مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماكن روستایی با تأكید بر بند۹ سیاست های كلی كشاورزی‌.
۲۱‌- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار‌– خرمشهر با تأكید بر سواحل مكران ۲۳‌- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت ۲۴‌- اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه حمل ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن‌ ۲۵‌- توسعه حمل ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبكه و پایانه های باری و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادی‌، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم كشور و شبكه های ریلی منطقه ای و جهانی به ویژه كریدور شمال‌– جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار ۲۸‌- اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی (‌از قبیل صنایع نفت‌، گاز‌، پتروشیمی‌، حمل ونقل‌، مواد پیشرفته‌، ساختمان‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات‌، هوافضا‌، دریا‌، آب و كشاورزی‌) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها‌.
امور اجتماعی
دو بند 48 و 49 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که ذیل سرفصل امور اجتماعی آمده‌اند نیز در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی قرا می گیرند‌:
۴۸‌- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی ‌– ایرانی ۴۹‌- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و كنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.