هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهر تشنه مديريت يكپارچه


يکی از اصلی‌ترین معیارهای توسعه پایدار ملی، میزان توسعه یافتگی شهرهاست و به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران تنها راه دستیابی به این توسعه متوازان و پایدار شهری، اصلاح و ارتقا ساختار نظام مدیریت شهری می‌باشد. این در حالی است که در کشور ما سامانه‌های مدیریتی شهرها دارای ساختارهای نظام‌مند و متناسب با نیازهای امروزی شهرها نیستند، به گونه‌ای که نیازهای وسیع شهروندان در همه زمینه‌ها از یک سو و سیاست‌های متفاوت و گاه متضاد دستگاه‌های خدمت‌رسان شهری برای پاسخگویی به این نیازها از سوی دیگر، فضایی را فراهم کرده که به دلیل ناهماهنگی این دستگاه‌ها و نیز چرخه معیوب اداره شهر، اثر بخشی این سیاست ها را به حداقل ممکن کاهش داده است. از طرفي با توجه به روند افزایش جمعیت و گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد شهرها، امروزه مدیریت امور شهرها به امری دشوار تبدیل گردیده است و به علت عدم هماهنگی میان مراجع و نهادهای مسئول مدیریت شهری، در کنار ساختار فضایی ناهماهنگ، مدیریت یکپارچه شهرها را با مشکل مواجه نموده است. وجود چنین مدیریت‌های ناهمگونی منجر به برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مستقل در هر سازمان و نهاد شهری شده که خود باعث ناپایداری، ناهمگونی و صرف هزینه های هنگفت در امر مدیریت شهر گردیده و به همین علت ضرورت اصلاح و ارائه راهکارهایی برای اصلاح ساختار مدیریت شهری کاملاً محسوس و نمایان است که رفع آن نیز نیازمند هماهنگی کامل بین سازمان‌های خدمت رسان مختلف شهری می باشد.