هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مرکـــز آمار ایــران اعلام کرد کاهش 1/29 درصد پروانه واحدهای مسکونی در تهران

مرکز آمار ایران از کاهش ۱/۲۹ درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ۷/۳۷ درصدی آن در کل شهرداری‌های کشور در زمستان 93 نسبت به زمستان 92 خبر داد‌.
به گزارش پیام ساختمان به نقل از مرکز آمار ایران‌، این مرکز از کاهش ۱/۲۹ درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ۷/۳۷ درصدی آن در کل شهرداری های کشور در زمستان 93 نسبت به زمستان 92 خبر داد‌.
بررسی نتایج طرح "جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور" در زمستان سال1393 نشان می دهد‌:
الف‌- شهر تهران
در زمستان سال 1393‌، تعداد 19394 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران‌، پیش بینی شده‌است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳/۳۰ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱/۲۹ درصد کاهش داشته‌است‌. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۸/۷ واحد بوده‌است‌.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان 93 بالغ بر 9/3907 هزار مترمربع بوده‌است که نسبت به فصل گذشته حدود 8/46 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 5/44 درصد کاهش داشته‌است‌. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره موردبررسی حدود 1624 مترمربع بوده‌است‌.
مجموع مساحت زمین های پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود 6/820 هزار مترمربع بوده‌است که نسبت به فصل گذشته حدود 6/44 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 4/69 درصد کاهش داشته‌است‌. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 341 مترمربع بوده‌است‌.
توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کاررفته در بنای آنها در زمستان 93 نشان می دهد که 3/35 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی و 6/64 درصد برای احداث ساختمان های بتن آرمه بوده‌است‌.
ب‌- کل نقاط شهری کشور
در زمستان سال 1393‌، تعداد 115434 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده‌است که نسبت به فصل گذشته حدود 3/77 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7/37 درصد کاهش داشته‌است‌. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌احداث ساختمان 7/2 واحد بوده‌است‌. در زمستان 93 صادرشده‌است که نسبت به فصل گذشته حدود 4/121 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4/25 درصد کاهش داشته است.