مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد: واگذاری زمین و مسکن به خانواده ایثارگران

شمار نشریه : 213

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن از واگذاری زمین و مسکن به 4 هزار نفر از همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثران، جانبازان 25 درصد و فرزندان جانباز 70 درصد به بالا و آزادگان فاقد مسکن خبر داد.
سید محمد پژمان با تاکید بر لزوم پیگیری تامین مسکن ایثارگران واجد شرایط که در راستای اجرای بند (ل) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 1 و 2 تبصره یک ماده 3 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران آمده است، گفت: جهت شناسایی و پالایش افراد واجد شرایط کارگروه ویژه ای تشکیل و پس از شناسایی و تخصیص امکانات موجود از تعداد 65465 نفر فاقد سابقه مالکیت دولتی به تعداد 4713 نفر واگذاری زمین و مسکن در سال 93 در کل کشور انجام پذیرفت.
وی افزود: برای باقیمانده افراد به میزان 27 هزار و 690 نفر زمین و برای 3400 نفر واحد مسکونی در سطح کشور از سوی ادارات کل راه وشهرسازی تخصیص داده شده است.
پژمان با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی جهت خرید مسکن ایثارگران نیز گفت: تعداد 17570 فقره تسهیلات بانکی جهت خرید مسکن به افراد واجد شرایط در سال 93 در کل کشور اعطا شده است.