ساماندهی مشاوران املاک

شمار نشریه : 156

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بررسی طرح 10 گانه برای ساماندهی مشاوران املاک خبر داد و گفت: اصلاح نظام حاکم بر بنگاههای مسکن در دستور کار قرار گرفته است. مهمترین چالش بازار واسطهگری ملک، وابستگی حقالزحمه مشاوران املاک به قیمت ملک مورد معامله است که مقرر شده ارتباط حق کمیسیون با قیمت قطع شود و دستمزد مشاوران املاک بر اساس رتبه هر بنگاه محاسبه شود. حضور یک نفر مشاور حقوقی در هر بنگاه الزامی شده است.

علی چگینی تاکید کرد: مهمترین چالش بازار مسکن در ایران وابستگی حقالزحمه مشاوران املاک به قیمت ملک مورد معامله است که این انتفاع منجر به تحریک مشاوران املاک برای بالا بردن قیمت با انگیزه افزایش حقالزحمه میشود. از این رو، در طرح 10 گانه مورد بررسی، مقرر شده؛ ارتباط حق کمیسیون با قیمت قطع شود و دستمزد مشاوران املاک بر اساس رتبه کیفی هر بنگاه که با توجه به 11 آیتم، رتبهبندی میشود، مورد محاسبه قرار گیرد.

این مقام وزارت راه و شهرسازی معضل اساسی دیگر بازار واسطهگری ملک را عدم کفایت اطلاعات حقوقی مشاوران املاک عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مجوز تاسیس بنگاههای مسکن صرفاً به داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن منوط شده که این شیوه باعث فاصلهدار شدن عملکرد بنگاهها در ایران با متدهای رایج در دنیا شده است. برای رفع این معضل در طرح ساماندهی پیشنهاد شده است؛ به منظور ارتقای اعتبار قراردادهای تنظیمی در بنگاههای املاک و همچنین کاهش اختلافات حقوقی، حضور یک نفر مشاور حقوقی در هر بنگاه الزامی شود تا همچون دفاتر اسناد رسمی که سند تنظیمی در آنها فقط با امضای سردفتر اعتبار پیدا میکند، در بنگاهها نیز این امضا جاری شود.

وی تاکید کرد: مروری بر سیستمهای واسطهگری حاکم بر بازار مسکن در سایر نقاط دنیا حاکی از آن است که به رغم تحولات انجام شده در زمینه مکانیزه کردن بنگاههای املاک در ایران، عملکرد مشاورین املاک هنوز با متدهای رایج در کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال در برخی کشورهای توسعه یافته یک بنگاه معاملات ملکی صرفاً نماینده خریدار یا فروشنده بوده و در جهت حداکثر کردن منافع و مطلوبیت آن فرد اقدام مینماید، در صورتی که در ایران مشاور املاک نماینده هر دو طرف بوده و از آنجا که منافع خریدار و فروشنده در تضاد با یکدیگر هستند، مشاور املاک نمیتواند به عنوان نماینده طرفین به نحو احسن ایفای نقش نموده و رضایت خاطر ایشان را فراهم نماید. اصلاح و تغییر نظام حاکم بر بنگاههای معاملات ملکی به گونهای که یک مشاور املاک مدافع حقوق یکی از طرفین معامله باشد، مستلزم تأمین زیرساختها و امکانات لازم در این زمینه است.