هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لوح مطبوعات

تسهيلات 6 برابري پسانداز، پس از 2سال

روزنامه تعادل: وزير راه  و شهرآزادي با تأکيد بر اينكه سقف وام خريد مسكن بايد افزايش يابد، از جذب 78ميليارد تومان پسانداز در 18 روز كاري صندوق پسانداز مسكن يكم خبر داد. عباس آخوندي افزود: استقبال از اين صندوق خوب بوده است و به هر ميزان كه پسانداز كنند، پس از يک سال 2برابر و پس از 2سال 6 رابر تسهيلات ميگيرند. از طريق اين تسهيلات قدرت خريد 7برابر ميشود ضمن اينكه استقبال مردم نيز بيش از انتظار بوده است و پيشبيني ميشود كه پسانداز در اين صندوق افزايش يابد.

 

ركود به بازار ابزارآلات ساختماني هم رسيد

عضو اتحاديه فروشندگان ميخ، قفل و لولا گفت: در حال حاضر حدود 30 تا 40درصد دستگيرههاي موجود در بازار توليد داخلي است و با توجه به ركود حاكم در بازار و بهويژه ساخت وسازمسكن كه ارتباط مستقيم با صنف ما دارد، شاهد ركود خريدوفروش هستيم. محمد طاهري افزود: يكي از مشكلات اصلي اصناف بحث نقدينگي است و ضرورت حمايت از توليدكنندگان اين صنف از موضوعاتي است كه بايد موردتوجه قرار گيرد كه در اين زمينه اعطاي تسهيلات بانكي به توليدكنندگان داخلي ميتواند بسيار مؤثر باشد.

 

احتمال بازگشت برخي خصوصيسازيهاي دولت قبل

روزنامه مناقصه مزايده: وزير صنعت معدن تجارت گفت: بدترين روش خصوصيسازي درگذشته انجامشده است كه باعث بروز مشكلات زيادي شده و اين مشكلات امروز گريبانگير دولت شده است و تلاش داريم آن را رفع كنيم لذا احتمال بازگشت برخي خصوصيسازيهاي دولت قبل وجود دارد. 

 

تباني و رشوه؛ عامل اصلي تغيير كاربري زمينهاي دولتي

روزنامه مناقصه و مزايده: رييس كميسيون اصل 90 مجلس با انتقاد از فراگير شدن پديده زمينخواري و جنگلخواري دركشور، گفت: تباني و ارتباطات غيرقانوني ميان مسئولان زمينهساز تغيير كاربري زمينهاي دولتي است.

محمدعلي پورمختار با انتقاد از افزايش زمين و کوهخواري در کشور، گفت: زمينخواري و جنگلداري توسط اشخاص و گروههاي مختلف تحت عناوين متفاوت صورت ميگيرد، البته بخشي از زمينخواريها از سوي تعاونيهاي وابسته به دستگاههاي دولتي انجام ميشود بهطوريكه بار‌‌ها ديدهشده افراد تحت عنوان تعاونيها، تقاضاهايي را مطرح كرده و دستگاههاي مسئول بخشي از اراضي كشاورزي كه واگذاري آنها ممنوع است را در اختيار آنها قرارداده و زمينه تغيير كاربري را فراهم ميكنند.

 

دولت بايد وضع فوقالعاده اعلام کند

روزنامه شهروند: «دولت بايد اعلام وضع فوقالعاده کند» اين جمله نخستين چيزي بود که عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در نشست «نقشه راه تأمين مالي» مسکن اعلام کرد. او به بدهيهاي دولت اشاره کرد و خبر داد که دولت درحال حاضر 200هزارميليارد تومان بدهي بهنظام بانکي دارد. وزير راه و شهرسازي در اين نشست با لحني هشدارآميز بر اين نکته تأکيد کرد که بايد در ايران شرايط اضطراري اعلام شود زيرا اگر رويه کنوني ادامه يابد و يارانهها پرداخت شود، دولت نهتنها به بانکها بدهکار است که به مردم هم بدهکار خواهد شد.

 

10,7  درصد نرخ بيکاري در بهار 94

روزنامه شرق: محمدباقر نوبخت در حاشيه نشست خبري هيئت دولت از آمار بيکاري پرده برداشت. اين آمار همواره از سوي مرکز آمار ايران اعلام ميشد که گويا سخنگوي دولت در اعلام آمار بيکاري پيشدستي کرد.  نوبخت نرخ بيکاري بهار امسال را 10,7 درصد اعلام کرد و گفت: طبق اين گزارش در بهار 1394 نرخ فعاليت حدود يک درصد افزايش پيدا کرده؛ يعني از 37 درصد در بهار 93 به 38 درصد در بهار 94 رسيده است.

 

 

70 درصد ظرفيت صنايع کشور خالي است

روزنامه کيهان: دبيرخانه صنعت و معدن کشور گفت: حدود 70 درصد از ظرفيت صنايع کشور خالي است. سيد محمدرضا مرتضوي، افزود: هيچ صنعت زودبازدهي، زودبازدهتر از ظرفيتهاي خالي صنايع موجود نيست که به علت تنگناهاي مالي فعاليت آنها متوقفشده است. وي با بيان اينکه رشد توسعه پايدار زيرساختهاي لازم خود را ميطلبد گفت: برخي از اين زيرساختها در صنعت کشور وجود دارد.

 

تعاونيها آماده ورود به بورس شدند

روزنامه کسبوکار: رئيس اتاق تعاون ايران با اعلام فراهم شدن مقدمات ورود تعاونيها به بازار سرمايه گفت: تعاونيها تمام توان خود را براي تشکيل يک بورس مجزا به اسم تعاون بهکار ميگيرند. بهمن عبداللهي، با تأکيد بر اينکه بخش تعاون آمادگي دارد تا همه توان خود را براي ورود به بازار سرمايه و تشکيل يک بورس مجزا به اسم تعاون بهکار گيرد، گفت: مديريت جديد بورس همراهي بسيار خوب و نظر مثبتي نسبت به فعاليت تعاونيها در بورس دارد، ازاينرو ديگر از مقاومتها و مخالفتهاي گذشته براي حضور تعاونيها در بورس خبري نخواهد بود.

 

معاون وزير اقتصاد خواستار ايجاد تعادل در سود سپردهها و تسهيلات مسکن شد

روزنامه کار و کارگر: معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سود سپرده 20 درصدي بانکها و 14 درصدي تسهيلات خريد مسکن، خواستار ايجاد تعادل در ميزان سود سپردهها و تسهيلات بانکي شد. شاپور محمدي افزود: درصورتيکه در اين خصوص نتوانيم به تعادل برسيم با مشکل تأمين منابع مالي مواجه خواهيم شد. وي تصريح کرد: براي ايجاد تعادل بين سود سپردهها و سود تسهيلات مسکن، دولت بايد منابع مالي بيشتر داشته باشد تا بتواند در اين بازار تعادل ايجاد کند درحاليکه با توجه به وضعيت نامطلوب مالي دولت، امکان عملي کردن آن وجود ندارد.

 

بازار مسکن کجاي خروج از رکود قرار خواهد گرفت؟

روزنامه مردم سالاري: حال و هواي اين روزهاي بازار مسکن خبر از رکود سنگين ميدهد. خانه خريدن و اجاره کردن يا در طرف مقابل، خانه فروختن و اجاره دادن، کابوس مستأجر و صاحبخانهها شده است. اين موضوع بهطور همزمان سازندگان مسکن را از کار انداخته است. آنها که واحدهاي قبلي روي دستشان باقيمانده، امکان مالي و انگيزه کافي براي ساخت واحدهاي جديد ندارند تا رکود معناي واقعي خود را در اين بخش نشان داده باشد.

 

فعاليت بانک شهر در نوسازي بافتهاي فرسوده

روزنامه فرهيختگان: معاون اعتبارات بانک شهر با تأکيد بر اهميت توجه به نوسازي بافتهاي فرسوده، اقدامات صورت گرفته در حوزه ارائه تسهيلات و همچنين انتشار اوراق مشارکت به اين منظور در چند سال گذشته را تشريح کرد. مرتضي خامي با اشاره به اين اقدامات گفت: «اين بانک بهعنوان بانک پيشرو در ارائه خدمات شهري تاکنون تسهيلات ويژهاي را بهمنظور بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري در سطح کشور ارائه داده است.» خامي با بيان اينکه اين اقدامات از طريق اعطاي تسهيلات يا انتشار اوراق مشارکت تخصيص دادهشده است، افزود: «در تهران تعداد هزار و 19 واحد مسکوني تا انتهاي سال93 و در آذربايجان شرقي، قريب بر 870 واحد مسکوني از اين طريق بازسازي شدهاند.»