رئیس انجمن پیمانکاران استان تهران: پیمانکاری به مدیریت جهادی نیاز دارد

شمار نشریه : 212

گروه گزارش: مراسم افطاري انجمن صنفي کارفرمايي پيمانکاران (ساختماني، برقي و تأسيساتي) استان تهران در آخرين ساعات آخرين روز خردادماه سال جاري در باشگاه برق آلستوم با حضور اعضاي اين انجمن و تعدادي از اعضاي ساير تشکلهاي صنفي و حرفهاي استان برگزار شد. در حاشيه اين مراسم فرصتي دست داد تا با حميدرضا سيفي و اکبر دادرس، رئيس و دبير انجمن در خصوص وضعيت حال حاضر پيمانکاران و برنامههاي پيش روي انجمن گفتگو کنيم.

سيفي، رئيس انجمن پيمانکاران تهران:

سازمان برنامهوبودجه فَشَل است!

پيام ساختمان: وضعيت پيمانکاران در دولت جديد بهتر شده است؟

ما از شروع به کار دولت اخير تا امروز تغييري اساسي در حوزه پيمانکاري نديدهايم. چون تغييرات بايد ساختاري باشد و با جابهجايي افراد مشکلي حل نميشود. يعني تا زيرمجموعهها و ساختارها تغيير نکند اتفاق خاصي نميافتد. متأسفانه تصميم گيرهاي ما يکپارچه و هماهنگ نيست، بلکه جزيرهاي تصميم ميگيريم و افراد جديد هم ساختارها را دست نميزنند؛ در نتيجه خروجي خاصي اتفاق نميافتد. همچنانکه طي دو سال گذشته در حوزه پيمانکاري اتفاقي نيفتاده است. در کل شرايط اداري، سازماني و اقتصادي حوزه پيمانکاري شرايط خوبي نيست و تاکنون هم اتفاق خاصي براي آن نيفتاده است.

پيام ساختمان: ولي طي اين مدت سازمان برنامه و بودجه احيا شد.

سازمان برنامهوبودجه احياشده ولي همچنان خروجي مناسبي ندارد چراکه سازماني فَشَل است و تا ساختارهاي آن مهندسي مجدد و بهروز نشود خودش مانعي براي توسعه است، چون قدرت تصميمگيرياش ضعيف است. به خاطر همين است که ميگويم اتفاق جديدي در حوزه پيمانکاري نيفتاده است. تازه در برخي حوزهها شرايط بسيار سختي را سپري ميکنيم. مثلاً سازمان تأمين اجتماعي راجع به بحث بيمه قراردادها، ديگر واقعاً و کاملاً سليقهاي عمل ميکند و به ضرايبي که خودش بخشنامه کرده هم پايبند نيست! اکثر پيمانکاران قراردادهايشان را با ضرايب پايين بستهاند ولي الآن ضرايب متفاوتي براي آنها محاسبه ميکنند؛ هيئت بدوي و تجديدنظرشان خيلي طولاني است و حتي اگر افراد بروند و به ديوان عدالت اداري اعتراض کنند ظاهراً ديگر برايشان مهم نيست.

پيام ساختمان: براي رفع اين مشکلات با آقاي نوبخت صحبت نکردهايد؟

آقاي دکتر نوبخت يک فرد است و نظرات و تفکراتش وقتي در بدنه و ساختاري که تغيير نکرده ميآيد، اتفاقي نميافتد. مثلاً ما مدتي است راجع به رتبهبندي شرکتها با ايشان صحبت ميکنيم. آقاي دکتر نوبخت و همکارانشان هم علاقه دارند آن را تغيير دهند و اصلاح کنند ولي در اين مدت اتفاقي نيفتاده چون وقتي طرحي به بدنه کارشناسي سازمان ميرود آنقدر اصطکاک وجود دارد که نتيجهاي حاصل نميشود. الآن در حوزه سازماني و اداري پيمانکاري به مديريت جهادي احتياج داريم. اگر اين اتفاق نيفتد نميتوانيم خروجي بگيريم، حتي اگر بهترين فکرها هم بيايد.

پيام ساختمان: انجمن استان خودش چه برنامههايي دارد؟

امسال ما در انتخابات اتاق بازرگاني فعال بوديم و تيمي که از آنها حمايت کرديم ،اکثراً اعضاي اتاق بازرگاني ايران و تهران شدهاند. در حوزه تشکلها، فراتر از اين رفتيم و فصل مشترکي با جبهه متحد کارگري و بخش خصوصي واقعي که مجموعهاي از اتاق اصناف، اتاق تعاون، کانون عالي کارفرمايي، کانون کارفرمايي استان تهران، اتاق بازرگاني، خانه صنعت و معدن است کنار هم تشکيل داديم و اميدواريم در بحثهاي اقتصادي، اجتماعي و تصميمگيريهاي مشترک، خروجيهاي مطلوبي داشته باشيم. انشاءالله امسال انجمن استان تهران براي ورود به انتخابات نظاممهندسي هم برنامه دارد.

پيام ساختمان: قبلا در انجمن بحث سرمايهگذاري توسط خود پيمانکاران در پروژهها مطرح بود. اين طرح به کجا رسيد؟

طبيعتاً با نبود بودجههاي عمراني و تغييراتي که به وجود آمده، بايد نگرش پيمانکاران عوض شود ولي کمي زمان ميبرد، چون هميشه براي حوزه پيمانکاري سرمايه بيروني وجود داشته و پيمانکاران تنها از دانش فني و اجرايي و مديريتي خود استفاده کردهاند. ولي الآن پيمانکار بايد تبديل شود به سرمايهگذار و حتي فراتر از آن، بايد پروژههايي تعريف و براي آن سرمايهگذار پيدا کند. چون چنين تعريفي از پيمانکار جديد است تا ازنظر فرهنگي به اين نقطه برسند مقداري زمان ميبرد ولي چارهاي جز اين وجود ندارد که به اين حوزه وارد شوند.

پيام ساختمان: براي صدور خدمات فني و مهندسي چه کردهايد؟

رايزنيهايي با کشور عراق، ترکيه، ازبکستان و افغانستان براي صدور خدمات فني و مهندسي کردهايم ولي چون شرايط حمايتي براي بخش خصوصي ما در دولت وجود ندارد يا بسيار سخت است، هرکسي نتوانست وارد اين حوزه شود و آنهايي که وارد شدند بعد از مدتي برگشتند. الآن در بسياري از کشورهاي خاورميانه، پيمانکاران ترکيه بسياري از پروژهها را در دست گرفتهاند چون تشکلها و دولتهايشان همهجا برايشان ضمانتنامه ميدهد و دغدغهاي ندارند اما در کشور ما همه کارها را بايد خود پيمانکار و صنف انجام دهند. صنف هم اختيار و قانون و قدرت خاصي ندارد.

دادرس، دبير انجمن پيمانکاران تهران:

پيمانکاران در حال حذف شدن هستند

پيام ساختمان: وضعيت پيمانکاران در شرايط فعلي چگونه است؟

مشکل معوقات و مطالبات عمده پيمانکاران از دولت که مشخص و معلوم است. بهغيراز آن الآن برخي پروژهها به بخش خصوصي داده نميشود و آن مقداري هم که واگذار ميشود به علت محدوديت، ظرفيت شرکتها را ندارد. مثلاً از 10 پروژه يک استان شش - هفت تاي آن، بنا به شناختي که از پيمانکاران و ارتباطاتي که در استانها وجود دارد با ترک تشريفات و مناقصات و يا با مناقصات محدود واگذار ميشود. اين کار متداول است و مجوز آن را هم از سازمان مديريت و برنامهريزي ميگيرند؛ يعني غيرقانوني نيست ولي محدودکننده است. ما معتقديم بايد براي همه بهطور مساوي امکان حضور در مناقصات باشد. در کنار اين نگرفتن کار، مشکل ديگري هم به وجود ميآيد و پيمانکاري که در طول يک سال نتواند کار بگيرد حتي اگر در مناقصات شرکت کند و پذيرفته نشود، رتبه پيمانکارياش پايين ميآيد که بيعدالتي محض است. دليلي ندارد پيمانکاري که نتواند کار بگيرد يا به علت مطالبات سنگيني که از دولت دارد و قادر به دريافت آن نيست، رتبهاش تنزل کند. دست چنين فردي بسته است چون نه پول دارد نه کار! با اين وضع رتبهاش را هم که از او بگيريم انگار او را کشتهايم.

پيام ساختمان : اين مشکلات چگونه بايد حل شوند؟

بايد يک مجموعه همه زشت و زيباييهاي صنعت ساختمانمان را بهصورت يک پکيچ کامل ببيند و کارشناسان بدون هيچ حب و بغضي نظر بدهند و فکري عقلايي بکنند. بايد براي حل اين مشکلات تفکر شود تا جامعه پيمانکاري بيشتر ازاينرو به اضمحلال نرود. الآن تعداد زيادي از پيمانکاران در حال حذف شدن هستند و ما يافتن اين راهکار را از دولت تدبير و اميد توقع داريم.

پيام ساختمان: براي حل مشکلات خودتان چه کردهايد؟ کارهاي قبلي که براي شرايط عمومي پيمان و امثال آن انجام داديد، به کجا رسيد؟

براي فعاليتهاي قبلي ما کار خاصي نشده است. ما کارشناسي کرديم، پيشنويس شرايط عمومي پيمان را نوشتيم و اصلاح کرديم و هر کاري که لازم بوده ،انجام داديم. حتي خبر داريم که مجموعههاي ديگر، چنين کارهايي انجام دادهاند ولي متأسفانه هيچ نتيجهاي نداشته و هنوز هيچ اقدامي نشده و کار ما در کشوي ميزها مانده است.

پيام ساختمان: مشکلاتتان را بهجاهايي مثل مجلس يا سازمان مديريت و برنامهريزي نگفتهايد؟

بيشتر مهندسان نماينده مجلس، کاملاً با درد مهندسان آشنا هستند و به مسائل و مشکلات ما وقوف دارند. ما به بزرگان مجلس هم گفتهايم و تا حدودي هم پيگيري کردهاند. با آقاي نوبخت در سازمان مديريت و برنامهريزي هم تعامل خوبي داريم و ايشان کاملاً به مشکلات ما اشراف دارند. آقاي مهندس شافعي را بهعنوان جايگزين خودشان معرفي کردهاند که ايشان هم به اين موضوعات بسيار مسلط هستند، ولي مشکلات ما همچنان باقي است و هيچ اقدام مؤثري انجامنشده است.