هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همه آمارهاي مسکن مهر مقايسه پيشرفت مسکن مهر در دولتهاي نهم، دهم و يازدهم

گروه گزارش: مسکن مهر از جمله طرح هاي عمراني پرچالش دولت هاي نهم تا يازدهم بوده و تبعات آن همچنان ادامه دارد. يکي از راه هاي تبيين و توضيح اين طرح مراجعه به آمارهاي مربوطه است. در اين مقال ابتدا به اقدامات دولت يازدهم در زمينه مسکن مهر پرداخته شده و بعد از آن طي جدولي آمارهاي دولت هاي نهم تا يازدهم ارائه و مورد مقايسه قرار داده شده است.

قائممقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر به مهمترين اقدامات دولت يازدهم در رابطه با ميزان پيشرفت و تحويل پروژههاي مسکن مهر اشاره کرد.

احمد اصغري مهرآبادي آخرين وضعيت پروژههاي مسکن مهر را در سطح کشور تشريح کرد و گفت: از مجموع دو ميليون و 300 هزار واحد مسکن مهر که کار ساخت آن شروعشده، نازککاري يکميليون و 765 هزار واحد به اتمام رسيده که حدود 285 هزار واحد از آنها فاقد خدمات زيربنايي است و براي حل اين معضل راهکارهايي پيشبينيشده است.

تعداد واحدهاي افتتاحشده در دولت يازدهم

وي درباره واحدهايي که در دولت يازدهم به اتمام رسيد اظهار کرد: از مجموع يکميليون و 533 هزار واحد اتمام يافته و داراي خدمات زيربنايي، تحويل 474 هزار واحد در اين دولت محقق شد. لازم به توضيح است که از تعداد يکميليون و 533 هزار واحد ذکرشده،  يکميليون و 443 هزار واحد افتتاح و 90 هزار واحد نيز تا تاريخ 25 خرداد آماده افتتاحشده است.

قائممقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر تأکيد کرد: با وجود مشکلات عديدهاي که مسکن مهر با آنها مواجه است و با وجود محدوديتها و تنگناها در اين شرايط سخت و دشوار، آماده کردن 474 هزار واحد براي تحويل به مردم گام ارزندهاي است و اگر بعد خانوار چهار نفر در نظر گرفته شود در واقع در مدت 21 ماه دولت يازدهم، وزارت راه و شهرسازي توانسته است حدود يکميليون و 900 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد.

سه سال تنفس براي بازپرداخت بدهيها

به گفته مهرآبادي، با تلاشهاي بهعملآمده در اين دوره بهمنظور تأمين منابع براي پروژههاي نيمهتمام مسکن مهر، بازپرداخت بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي سه سال استمهال شد و بهاصطلاح سه سال تنفس داده شد تا در اين مدت از محل وصول اقساط جهت تکميل به پروژههاي نيمهتمام تزريق شود. بنابراين با تمهيدات بهعملآمده و برگزاري جلسات منظم هفتگي در بانک مسکن و با دعوت از مديران کل راه و شهرسازي و مديريت شعب استانها تلاشهاي زيادي براي افزايش روند فروش اقساطي و وصول اقساط صورت گرفت و با هماهنگيهاي بهعملآمده تعداد فروش اقساطي انجامگرفته در دولت يازدهم به حدود 632 هزار واحد رسيد و بدين ترتيب عملکرد فروش اقساطي در دولت نهم و دهم که 827 هزار واحد بود به عدد يکميليون و 459 هزار واحد افزايش يافت.

وضعيت وصول اقساط

اين مقام مسئول وزارت راه و شهرسازي در ادامه در خصوص وصول اقساط به برخي نکات اشاره کرد و به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: از مجموع پنج هزار و 980 ميليارد تومان اقساط وصولشده تاکنون، چهار هزار و 299 ميليارد تومان در دولت يازدهم محقق شد که ناشي از تلاش مشترک وزارت راه و شهرسازي و بانک مسکن است.

وي ادامه داد: از ابتداي طرح مسکن مهر تاکنون سند اعياني يکميليون و 46 هزار واحد از سازمان ثبت و اسناد دريافت شد که ميزان اسناد دريافت شده در اين دولت 50 درصد کل اسناد دريافت شده از شروع مسکن مهر است. دريافت اسناد اعياني مستلزم اخذ پايانکار و صورتمجلس تفکيکي است که در اين راستا 30 درصد کل پايانکار اخذشده و 34 درصد کل صورتمجلس تفکيکي دريافتي مربوط به دولت يازدهم است.

تعيين تکليف واحدهاي راکد

مهرآبادي با بيان اينکه از کل واحدهاي تحويلشده تاکنون 42 درصد آن متعلق به عملکرد دولت يازدهم است، افزود: برابر بررسيهاي صورت گرفته در آبان ماه سال 92، حدود 335 هزار واحد راکد و متوقف بود که در اين مدت بيش از 230 هزار واحد آنها فعال و تعيين تکليف شد و براي مابقي نيز برنامهريزي لازم بهعملآمده تا با استفاده از شيوهنامههاي تهيهشده تعيين تکليف شوند. همانطور که پيشازاين اعلامشده تا پايان سال 95 ساخت واحدهاي مسکن مهر به پايان ميرسد.

تلاشهاي وزارت راه و شهرسازي در دريافت مصوبات لازم از شوراي پول و اعتبار

وي همچنين درباره موافقت شوراي پول و اعتبار در خصوص افزايش مدتزمان بازپرداخت تسهيلات گفت: دريافت موافقت شوراي پول و اعتبار در خصوص افزايش مدتزمان بازپرداخت تسهيلات مسکن از 15 به 20 سال در اين دولت با پيگيريهاي زياد صورت گرفت. دريافت مصوبه شوراي پول و اعتبار نسبت به افزايش سقف تسهيلات فردي از 25 به 30 ميليون تومان جهت اجرايي کردن، نياز به دريافت مصوبه شوراي مذکور داشت که البته با تلاشهاي زيادي موفق به دريافت مصوبه شديم.

به گفته اين مقام مسئول وزارت راه و شهرسازي، دريافت موافقت ساير بانکهاي عامل جهت يکسانسازي نرخ سود تسهيلات مسکن به ميزان چهار درصد، هفت درصد و 9 درصد در دولت يازدهم انجام شد. دريافت موافقت شوراي پول و اعتبار جهت افزايش سقف کلي تسهيلات از 48 هزار ميليارد تومان به 50 هزار ميليارد تومان از ديگر اقدامات اين دولت بود و البته براي حل مشکل ديگر پروژهها و واحدهاي مسکن مهر حتماً ضرورت دارد سقف کلي تسهيلات بانکي افزايش يابد.

قائممقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر خاطرنشان کرد: تصويب افزايش سقف فردي تسهيلات از 25 به 30 ميليون تومان براي پروژههاي خود مالکين از محل اوراق حق تقدم اعمال شد.