هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ارجاع پرونده دزدی دکل حفاری به قوه قضاییه

رئيس کميسيون انرژي مجلس، وضعيت دکل حفاري گمشده را تشريح کرد و گفت: در حال حاضر پرونده اين موضوع به قوه قضاييه ارسالشده و تيمي بر روي اين پرونده کارميکند.

علي مروي با اشاره به زواياي موضوع دکل حفاري گمشده اظهار کرد: هنگاميکه قصد خريد اين دکل داشتند گويا مبلغي را به واسطهاي دادند تا اين کار انجام شود که متأسفانه دکل تحويل داده نشده است.

رئيس کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه وزير نفت هم اعلام کرده که بهطورجدي پيگير اين موضوع است، گفت: اين پرونده هم به قوه قضاييه ارسالشده و هم سازمان بازرسي و تأسيسات دريايي در جريان آن هستند، تا واسطه را پيدا کنند و بتوانند يا مبلغي را که دادهشده باز پس گيرند يا اينکه دکل موردنظر تحويل داده شود.

مروي خاطرنشان کرد: در سفر اخيري هم که وزير نفت به چين داشته ، چينيها قول داده بودند که براي روشن شدن اين موضوع کمک کنند.

نماينده مردم نيشابور در مجلس با اشاره به اينکه موضوع دکل حفاري مربوط به مديريت قبلي تأسيسات دريايي و دولت قبل بوده، اظهار کرد: پسازآنکه مديريت تأسيسات دريايي تغيير کرد، مديريت جديد بهمحض اطلاع از اين موضوع پرونده را در دستور کار قرار داده و اکنون نيز در حال پيگيري هستند.