هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش 10 درصدی اجاره‌بها در تهران

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران گفت: متوسط افزايش اجارهبها در سال 94 نسبت به سال 93، به ميزان 10 درصد بوده است.

حسام عقبايي اظهار کرد: خوشبختانه امسال با توجه به ثبات قيمتهاي مسکن، افزايش قابلتوجهي در بخش اجاره ايجاد نشده و نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد افزايش قيمت داشتيم که پيشبيني ميشود اين روند پايدار تا پايان تابستان ادامه يابد.

وي افزود: البته موارد قراردادهاي بالاتر از 10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته هم گزارششده اما در بازار مسکن ظرفيت افزايش بيش از 10 درصد وجود ندارد.

عقبايي با بيان اينکه قيمت مسکن مهمترين شاخص تعيين اجارهبهاست، تصريح کرد: مقايسه بازار اجاره با بازار تورم و سودي که بانکها پرداخت ميکنند مقايسه معالفارغ است و مردم نبايد فکر کنند همان سودي را که از بانک ميگيرند، در قالب اجارهبها نيز دريافت کنند؛ چراکه اين مسئله باعث ايجاد بحران و جهش نامتعارف در اجارهبها ميشود.

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران گفت: نهادي که موجران را ملزم به رعايت عرف متعارف اجارهبها کند وجود ندارد اما منطقيترين اقدام ميتواند افزايش مسکن استيجاري و تقويت بخشهايي باشد که تقاضا و عرضه در آنها کمتر صورت ميگيرد.