هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سند راهبردی زیباسازی شهر تهران تدوین شد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان زيباسازي شهر تهران از تدوين « سند راهبردي زيباسازي شهر تهران» توسط مرکز مطالعات و اسناد راهبردي شهرداري تهران خبر داد.
دکتر عيسي عليزاده، با بيان اينکه اين سازمان از 4 سال قبل توليد محتوايي براي کليه حوزه‌های فعاليتي خود انجام داده است، ادامه داد: توليدات سازمان در حوزه دانش زيباسازي به متناوب مورد استقبال مناطق شهرداري و کلانشهرها  قرار گرفته و به‌عنوان يک دستورالعمل مورداستفاده قرارگرفته است.او با تأکید بر اينکه سازمان بنا دارد ستادي عمل کند و لذا بايد سطح دانش خود را ارتقاء بخشد، افزود: اين توليدات محتوايي هرسال از سوي سازمان زيباسازي شهر تهران به‌روز شده و اسناد کاملي است.
به گفته دکتر عليزاده اين رويکرد سازمان را بر آن داشت تا در يک تعامل دوطرفه با مرکز مطالعات شهرداري تهران توليدات محتوايي و اسناد راهبردي خود را در اين زمينه یکجا متمرکز کرده و به يک سند کامل تبديل نمايد.
وی با اشاره به برگزاري جلسات متعدد بين سازمان زيباسازي و مرکز مطالعات شهرداري، گفت: در اين جلسات موضوعات  و دغدغه‌های سازمان زيباسازي از سوي کارشناسان و اساتید هنري و فرهنگي به مرکز مطالعات اعلام شد تا در تدوين سند راهبردي لحاظ شود.
دکتر عليزاده با تأکید بر اينکه موضوع زيباسازي شهري صرفاً به عهده سازمان زيباسازي نبوده و سازمان‌های ديگر شهرداري هم در آن دخيل هستند، ادامه داد: به همين دليل جلسات متعددي در اين زمينه در کميته پژوهشي معاونت خدمات شهري برگزار شد تا نقطه نظرات مشترک در اين حوزه عنوان شود.