هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بدهی 33 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو

 رئیس سندیكای صنعت برق ایران گفت‌: وزارت نیرو بدهی 28 هزار میلیارد تومانی انباشته را از دولت قبلی به دوش كشیده‌است و باتوجه به اینكه قادر به پرداخت این بدهی‌ها نبوده‌، اكنون به 33 هزار میلیارد تومان تبدیل شده‌است‌.
علیرضا كلاهی افزود‌: علاوه بر آن‌، وزارت نیرو با یك كسری سرمایه گذاری به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان دست و پنجه نرم می كند كه این مسئله بدهی 33 هزار میلیارد تومانی را برای وزارت نیرو پیچیده‌تر كرده‌است‌.
وی در ادامه اظهار كرد‌: علاوه بر بدهی جامانده از دولت قبلی قرار بر این بود كه طبق برنامه های پیش بینی شده سرمایه گذاری به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان در زیرساخت های تولید‌، انتقال و توسعه برق انجام شود‌، اما به دلیل برخی مشكلات تنها كسری این سرمایه گذاری باقی مانده است.