هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نگــاه طرح جــامع تاجرمــآبـانه‌است

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت‌: واقعیت این است که نگاه طرح جامع به تهران‌، نگاهی تاجرمآبانه و درآمدزا است و نشانه های این روحیه در طرح تفصیلی هم به وضوح دیده می شود و به دلیل وجود چنین سابقه هایی در عملکرد شهرداری و شرایط موجود نگرانی در اجرای پروژه انضباط شهری در محله عودلاجان زیاد است و من امیدوارم پشت نگاه شهرداری‌، تجاری سازی و درآمدزایی نباشد‌.
محمد حقانی به سابقه چنین طرح هایی در تهران و شهرهای دیگر کشور اشاره کرد و گفت‌: مسئله این است که طرح های مربوط به بافت فرسوده و یا حتی بافت تاریخی در تهران جواب نداده و پس از واردکردن خسارت های زیاد به مردم با شکست مواجه شده‌است اما نمونه های موفق ترمیم و نوسازی بافت فرسوده و تاریخی را در شهرهای دیگر مثل مشهد‌، اصفهان و یزد به خوبی می توان دید که با حفظ بناهای ارزشمند‌، بافت قبلی را نوسازی و حفظ کرده‌اند‌. وی با بیان اینکه بسیاری از خانه های موجود در بافت تاریخی بازار و محله عودلاجان ارزش نگهداری و دادن کاربری های جدید را دارند‌، گفت‌: شهرداری از یک سو و میراث فرهنگی نیز از سوی دیگر باید اهتمام خود را برای این پروژه به کارگیرند تا ساختمان هایی که در شرایط فعلی هر روز فرسوده و آسیب دیده‌تر می شوند را حفظ کنند و یا خود‌شان و یا بخش خصوصی این واحد‌ها را زنده و در صورت امکان به سرای محله‌، خانه سلامت‌، فرهنگسرا و... تبدیل کنند‌.