استاد ایرانی ابداع کرد: طراحی ساختمان‌ با کنترل بازتاب لرزه‌ ای سازه

شمار نشریه : 211

دکتر مارکار گریگوریان‌، مؤسس دانشکده مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف به دعوت پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با هدف تبادل دانش و تجربه جهت بررسی زمینه های همکاری مشترک در جمع اعضای هیئت علمی پژوهشکده مهندسی سازه حضور یافت‌.
گریگوریان به ارائه آخرین تحقیقات خود تحت عنوان «طراحی ساختمان بر اساس بازتاب یکنواخت» پرداخت و گفت‌: در این تحقیق به دنبال ایجاد سازه بر مبنای کنترل عملکرد بوده و سازه‌ها بر اساس رفتاری که در برابر نیروهای جانبی از خود نشان می دهند‌، مطالعه شده‌است و در این سازه‌ها تمامی اعضای اصلی و باربر دارای نسبت ظرفیت به تقاضای یکسان می باشند‌.
وی در ادامه سازه با بازتاب یکنواخت را یک بستر فکری معرفی کرد که می توان با استفاده از آن علاوه بر رعایت حداقل های آیین نامه های رایج در زمینه علم مهندسی سازه‌، رفتار سازه را نیز کنترل کرد‌.
گریگوریان در تبیین ایده خود تصریح کرد‌: در این طرز تفکر از ابتدا سازه توسط مهندس طراحی می شود و مقاطع اعضای سازه ای آنگونه انتخاب می شود که رفتار موردنظر مهندس سازه اعمال شود؛ درحالی که در روش های جاری طراحی‌، مهندس سازه ابتدا سازه را تحلیل می کند و با سعی و خطا به یک سری اعضا با مقاطع مختلف می رسد‌. در سازه های با بازتاب یکنواخت‌، بازتاب سازه ناشی از اثر زلزله‌، بیشتر از آنچه به تحلیل های ریاضی بستگی داشته باشد‌، تابعی از نحوه طرح و اجرای سازه می باشد‌. این بدان معناست که مشخصات اجزای سازه ای مانند سختی و مقاومت را به جای اینکه بر اساس یک سری ضوابط و معیارهایی که از پیش معین شده‌است به دست آوریم‌، آنها را خودمان به عنوان طراح به سازه اعمال کنیم‌.