هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پنج هـــــزار ميليارد تومان اوراق مشارکت نفتي

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران گفت‌: ماه آينده و با هدف تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي صنعت نفت‌، از طريق سيستم بانکي اوراق مشارکت منتشر مي‌شود‌.
رکن الدين جوادي اظهار داشت‌: مبلغ اين ميزان اوراق مشارکت مطابق با رقم اعلام شده در قانون بودجه‌است‌.
طبق قانون بودجه امسال کل کشور اجازه انتشار پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت با هدف تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي صنعت نفت داده شده‌است‌.
وي تصريح کرد‌: اوراق مشارکت مورد نظر نفت براي همه پروژه‌هاي نگهداشت و ازدياد برداشت براي همه مناطق عملياتي با اولويت پارس جنوبي و مناطق نفت خيز جنوب خواهد بود‌.
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با اعلام اينکه در سال ٩٣ انتشار پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته شده بود‌، افزود‌: به دليل اينکه شرکت ملي نفت تعهد‌هاي سررسيد شده زيادي را به بانک‌هاي مختلف و بانک مرکزي از گذشته داشت‌، اجازه انتشار اوراق مشارکت داده نشد و پنج هزار ميليارد تومان از منابع پيش بيني شده شرکت ملي نفت ايران در سال گذشته تحقق نيافت‌.
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با اشاره به همراهي مجلس شوراي اسلامي براي استمهال دو ساله اصل و فرع بدهي‌هاي شرکت ملي نفت ايران و کاهش فشار بدهي‌ها و نقدشوندگي بدهي‌ها از سوي بانک مرکزي و ديگر بانک‌هاي تجاري‌، گفت‌: با اين شرايط امکان تامين اوراق مشاکت در سال ٩٤ فراهم شده‌است‌.
به گزارش وزارت نفت‌، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران پيش از اين يادآور شده بود که اوراق مشارکت يکي از محل‌هاي درآمدي تامين مالي اين شرکت است که در قانون بودجه‌، در بخش بودجه‌هاي عمراني تحت عنوان «ساير منابع» درنظر گرفته شده است.