هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت مستندات پرداخت يارانه به بخش توليد را ارائه دهد

سخنگوي کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اکثر توليدکنندگان از عدم دريافت حتي يک ريال از يارانه توليد سخن مي‌گويند‌، گفت‌: دولت بايد مبناي دقيق و مستندات پرداخت يارانه توليد را اعلام کند‌.
روح ا... عباسپور در خصوص اظهارات سخنگوي دولت در ارتباط با پرداخت يارانه 300 ميليارد توماني به توليد در سال 94‌، اظهار داشت‌: هم اکنون اکثر توليدکنندگان از عدم دريافت حتي يک ريال يارانه توليد سخن مي‌گويند در حالي که دولت مدعي است بخشي از سهم يارانه توليد را پرداخت کرده‌است‌.
وي با بيان اينکه دولت بايد مبناي دقيق و مستندات پرداخت يارانه توليد را به بخش‌هاي مختلف اعلام کند‌، افزود‌: امکان بررسي اين موضوع در کميسيون صنايع مجلس با حضور مسئولان وجود دارد اما نخست اين امر بايد مورد تصويب هيئت رئيسه قرار گيرد‌.
سخنگوي کميسيون صنايع در رابطه با وضعيت درخواست شوراي رقابت براي تعيين مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي و انحصاري به ويژه در حوزه خودرو هم به ارائه توضيحاتي پرداخت و افزود‌: با پرسش‌هايي که بنده از هيئت رئيسه انجام داده‌ام هنوز اين موضوع در دستور کار مجلس قرار نگرفته‌است‌.
عباسپور اضافه کرد‌: نمايندگان کميسيون صنايع به محض دريافت اين نامه موضوع بررسي حضور شوراي رقابت يا شوراي اقتصاد را در قيمت گذاري خودرو مورد بررسي قرار خواهند داد.