هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رکود مسکن بی‌تاثیر در صنعت شیشه

صنعت شيشه‌سازي‌، در ايران سابقه بسيار طولاني دارد‌. درحالي که اوايل انقلاب‌، 70 درصد نياز کشور به شيشه از طريق واردات اين محصول تأمين مي‌شد در شرايط کنوني کشور ايران در اين صنعت حرف زيادي براي گفتن داشته و حتي حدود 40 درصد نيز صادرات دارد‌.
رئيس اتحاديه شيشه و آينه در ارتباط با شرايط کنوني صنعت شيشه به پيام ساختمان مي‌گويد‌: عليرغم شرايط رکودي که بازار مسکن تجربه کرده و تأثيري که اين رکود بر سکون بازار مصالح ساختماني داشته‌است اما صنعت شيشه در داخل کشور با کمترين مشکلات روبه رو بوده و بازار خود را از دست نداده‌است‌.
علي قنبري‌، ضمن اشاره به مازاد توليد اين صنعت در کشور مي‌افزايد‌: کشور‌هاي عمده هدف براي صادرات محصولات شيشه کشور‌، ترکيه و کشور‌هاي اروپايي هستند‌. اگر شرايط براي صادرات بيشتر فراهم شود‌، ايران در صنعت شيشه داراي ظرفيت بالقوه جهت توليد بيشتر است‌. وي مي‌افزايد‌: ازآنجاکه کشورمان داراي منابع طبيعي غني است درنتيجه براي تأمين مواد اوليه توليد شيشه مانند کربنات و سنگ سيليسي و غيره کمبود ندارد.