هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تپه سیلک


بر آن شدیم که در هر شماره از پیام ساختمان به بررسی محوطه های مسکونی از دوران نوسنگی تا دوران قبل و بعد از اسلام بپردازیم. متن زیر نگاهی به محوطه مسکونی تپه‌‌سیلک (سه کیلومتری جنوب غربی کاشان در جاده فین –هزاره ششم تا 800 ق.م ) دارد و شماره بعد به بررسی حاجی فیروز تپه خواهیم پرداخت .

سیلک در سه کیلومتری جنوب غربی کاشان و درچند متری جاده فین قرار داردکه از دو تپه با فاصله 600 متر تشکیل شده است.تپه شمالی درهزاره 5و 6 ق.م اشغال بوده و معرف دو پرید فرهنگی متوالی بوده است.

تپه جنوبی در هزاره 4 تا 800 ق.م ،به تناوب مسکونی بوده و معرف چهار دوره فرهنگی بوده است .( سیلک در فاصله زمانی 1200 تا 2800 متروک بوده ) اقوام ساکن سیلک ،استقرار دائم داشته‌اند و صنعت سفالگری از تکامل تدریجی برخوردار بوده است . ساکنان سیلک مواد غذایی خود را از طریق تولیدات کشاورزی و دامداری و نیز شکار تامین می کردند .

منبع : کتاب آثار خانه در ایران