تپه سیلک

شمار نشریه : 160


بر آن شدیم که در هر شماره از پیام ساختمان به بررسی محوطه های مسکونی از دوران نوسنگی تا دوران قبل و بعد از اسلام بپردازیم. متن زیر نگاهی به محوطه مسکونی تپه‌‌سیلک (سه کیلومتری جنوب غربی کاشان در جاده فین –هزاره ششم تا 800 ق.م ) دارد و شماره بعد به بررسی حاجی فیروز تپه خواهیم پرداخت .

سیلک در سه کیلومتری جنوب غربی کاشان و درچند متری جاده فین قرار داردکه از دو تپه با فاصله 600 متر تشکیل شده است.تپه شمالی درهزاره 5و 6 ق.م اشغال بوده و معرف دو پرید فرهنگی متوالی بوده است.

تپه جنوبی در هزاره 4 تا 800 ق.م ،به تناوب مسکونی بوده و معرف چهار دوره فرهنگی بوده است .( سیلک در فاصله زمانی 1200 تا 2800 متروک بوده ) اقوام ساکن سیلک ،استقرار دائم داشته‌اند و صنعت سفالگری از تکامل تدریجی برخوردار بوده است . ساکنان سیلک مواد غذایی خود را از طریق تولیدات کشاورزی و دامداری و نیز شکار تامین می کردند .

منبع : کتاب آثار خانه در ایران