هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آشنايي با "مرکز تحقيقات راه و مسکن و شهرسازي"

مرکز تحقيقات راه و مسکن و شهرسازي‌، به عنوان تنها سازمان رسمي و مسئول‌، وظيفه تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختوساز را در کشور بر عهده داشته و اهداف و وظايفي را مطابق با اساسنامه خود در دستور کار دارد‌. پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابري و مسکن شهرسازي به وزارت راه و شهرسازي‌، اين مرکز نيز با پژوهشکده حمل و نقل ادغام شد و در حال حاضر با نام مرکز تحقيقات راه‌، مسکن و شهرسازي ناميده مي‌شود‌.
اين مرکز در ضلع شمال غرب تقاطع بزرگراه حکيم و شيخ فضل الله در شهر تهران واقع است که در حال حاضر محمد شکرچي زاده رياست آن را بر عهده دارد‌.
اهداف
1‌- زمينه‌سازي براي متمرکز ساختن و هماهنگ نمودن و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در حوزه صنعت حمل و نقل‌، شهرسازي و معماري‌، ساختمان و مسکن‌، مصالح و روش‌هاي ساختماني و تهيه ضوابط و مقررات‌، دستورالعمل و استاندارد‌هاي مربوط به آنها‌.
2‌- توسعه و گسترش پژوهش در زمينه فناوري اطلاعات حمل و نقل‌، شهرسازي و معماري‌، ساختمان و مسکن براي دستيابي به کارآمدترين شيوه‌هاي نوين فن‌آوري و توزيع داده‌ها و اطلاعات مورد نياز کشور و ايجاد نظام اطلاعاتي مناسب در اين زمينه‌.
3‌- ارتقاي کيفيت در امور ساخت و ساز‌، حمل و نقل‌، شهرسازي‌، معماري و ساختمان و مسکن و خطر زلزله از طريق انجام طرح‌هاي پژوهشي کاربردي و تدوين ضوابط دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها و استاندارد‌هاي مورد نياز‌.
4‌- ترويج و انتشار نتايج و دستاورد‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي مرکز به منظور ارتقا طرح علمي جامعه مهندسي در زمينه‌هاي فوق‌.
وظايف اساسي
الف‌: انجام تحقيق و بررسي‌، مطالعات و پژوهش‌هاي کاربردي و بنيادي در کليه زمينه‌هاي ذيل‌:
- بررسي كيفي و كمي مصالح ساختماني سنتي به منظور شناخت خواص مكانيكي و فيزيكي مصالح مذكور براي استفاده بهتر و اقتصادي‌تر در ساختمان‌هاي روستايي و شهري‌. همچنين مطالعه و اظهار نظر درباره كاربرد مصالح ساختماني جديد كه قبلا در كشور وجود نداشته و يا مورد استفاده نبوده‌است‌.
- تحقيق و پژوهش در مورد خطر زلزله‌، ساختگاه و کاهش خطرپذيري لرزه‌اي‌.
- مطالعه و تحقيق به منظور تهيه و تدوين استاندارد‌ها‌، معيار‌ها‌، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي علمي و فني و اجرايي مربوط به ساختمان و مسکن‌، مهندسي ژئوتکنيک با توجه به شرايط اقليمي‌، اجتماعي و فيزيکي با همکاري سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي و پيشنهاد آنها براي تصويب مراجع مربوط‌.
- بررسي مشكلات مربوط به روش‌هاي موجود ساخت و ساز و تجزيه و تحليل هزينه ساختمان و اجزا متشكله آن به منظور يافتن روش‌هاي مختلف جهت احداث ساختمان‌هاي مورد اطمينان با صرف هزينه كمتر‌.
- مطالعه و تحقيق درباره طراحي و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها در برابر حوادث طبيعي نظير زلزله‌، سيل‌، طوفان‌، لغزش لايه‌هاي زمين‌، باد و ساير عوامل مخرب نظير انفجار‌.
- بررسي و اظهارنظر در مورد ساختمان‌هاي صنعتي و پيش ساخته و يا پيش‌سازي قطعات ساختماني و روش‌هاي توليد آنها‌.
- بررسي شيوه‌هاي مديريت ساختماني به منظور انتخاب و ارائه شيوه‌هاي مناسب براي بالابردن بازدهي توليد ساختمان و مسكن‌.
- بررسي شرايط محلي نقاط مختلف كشور اعم از شرايط فيزيكي (‌مخاطرات طبيعي‌، آب و هوا و شرايط جغرافيايي و غيره‌) و شرايط اجتماعي و اقتصادي به منظور استفاده در تحقيقات ساختماني و مهندسي محيط‌.
- بررسي و ارزشيابي روش‌هاي ساختماني احداث مسکن در خانه‌سازي شهري و روستايي در مناطق مختلف كشور به منظور معرفي الگو‌هاي مسکن نمونه‌.
- کنترل‌، نگهداري و توسعه کمي و کيفي شبکه شتابنگاري کشور به منظور ثبت و پايش زمين لرزه‌هاي کشور‌، گردآوري شتابنگاشت‌ها و اطلاعات حاصل از حرکات قوي زمين و تهيه بانک اطلاعات شتابنگاشتي مورد نياز کليه کار‌هاي پژوهشي مهندسي زلزله و زلزله شناسي مهندسي و همچنين استفاده در تدوين دستورالعمل‌ها‌، آيين‌نامه‌ها و مقررات ملي مرتبط با زلزله و استاندارد 2800 ايران‌.
- بررسي جامع در خصوص مديريت مصرف انرژي در بخش ساختمان و ارائه الگو و راهکار‌هاي مناسب‌.
- تحقيق‌، مطالعه‌، طرح و ارائه نظر‌، ايده و روش‌هاي جديد ساخت وساز و توليد مصالح که تاکنون در کشور وجود نداشته و يا مورد استفاده نبوده‌است‌.
- انجام مطالعات ريز پهنه بندي و ژئوتکنيک و همچنين مصالح خاکي و سنگي براي شناخت و بهسازي خاک‌، رفتار استاتيکي و ديناميکي براي انجام فعاليت‌هاي مربوط به راه‌، شهرسازي و مسکن‌.
- بررسي جامع عرضه‌، تقاضا و مديريت مصرف انرژي کشور در بخش حمل و نقل و ارائه الگو و راهکار‌هاي مناسب‌.
- مطالعه‌، بررسي و تطبيق زيرساخت‌ها با ناوگان ترابري کشور‌.
- تحقيق و پژوهش در زمينه کاهش خطرپذيري لرزه‌اي مولفه‌هاي متنوع حمل و نقل شامل راه‌ها‌، راه آهن‌، پل‌ها و تونل‌ها‌، فرودگاه‌ها و بنادر و ساير موارد مرتبط‌.
- بررسي و ارزشيابي اقتصادي ترانزيت کالا و ارائه راهبرد‌هاي اصلاحي و طرح‌ها و پروژه‌هاي بخش حمل و نقل کشور‌.
- تهيه و تدوين ضوابط و معيار‌هاي ايمني‌، استاندارد‌ها‌، آيين‌نامه‌ها و ضوابط فني و دستورالعمل‌ها‌، تعيين خط مشي‌هاي اجرايي متناسب با برنامه‌هاي راهبردي و مقتضيات و اولويت‌هاي مقرر مرتبط با صنعت حمل و نقل‌.
- تحقيق و بررسي در مسائل مربوط به روش‌هاي طراحي‌، ساخت‌، بهره برداري و نگهداري زيرساخت‌هاي حمل و نقل از قبيل مشخصات فني و هندسي‌، روش‌هاي اجرايي‌، مصالح مصرفي و‌.‌.‌.
- مطالعه و بررسي روش‌ها و سامانه‌هاي مديريت ساخت‌، نگهداري و بهره برداري زيرساخت‌هاي حمل و نقل و شبکه ارتباطي کشور به منظور بهينه‌سازي امر جابه جايي کالا و مسافر و افزايش ايمني و راحتي عبور و مرور‌.
- تهيه و تنظيم ضوابط و معيار‌هاي لازم در جذب و توسعه فناوري‌هاي حمل و نقل به منظور انتقال فناوري‌هاي مناسب به زيربخش‌ها‌.
- تحقيق و پژوهش بنيادي و کاربردي به منظور تدوين و ترويج الگو‌هاي شهرسازي و معماري اسلامي‌- ايراني‌.
- تحقيق و بررسي به منظور تهيه ضوابط‌، معيار‌ها و آيين نامه‌هاي مربوط به چگونگي تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي شهرسازي در سطوح ملي‌، منطقه‌اي‌، ناحيه‌اي و محلي و پيشنهاد آن به مراجع ذي ربط جهت تصويب‌.
- تحقيق و بررسي به منظور شهرسازي ايمن و پيشرفته با توجه ويژه به مخاطرات لرزه‌اي و اقليمي و زيست محيطي‌.
- تحقيق و بررسي در زمينه دوره‌هاي مختلف شهرسازي و معماري سنتي و ملي ايران و به ويژه در دوره‌هاي بعد از اسلام‌، و معرفي اصول و قواعد قابل تعميم و تلفيق آن‌، با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين علمي و فني‌، براي يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب برنامه‌ريزي و طراحي شهري و معماري در مناطق کشور‌.
- تحقيق و بررسي در زمينه معماري مسجد و جايگاه آن در شهرسازي اسلامي و انجام اقدامات لازم در خصوص طراحي مناسب براي مساجد و تحول اساسي در اين امر‌.
ب‌: آموزش و ترويج‌:
انتشار و توزيع نتايج حاصل از تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي مرتبط با وظايف مرکز به شرح زير‌:
- انتشار كتاب‌ها‌، گزارش‌ها‌، مجلات علمي و فني و خدمات نرم افزاري تخصصي مربوط به حوزه وظايف مرکز و انتشار مجموعه‌هاي فني در اين خصوص‌.
- برگزاري كنفرانس‌، سمينار‌، همايش‌، کارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي تخصصي (‌داخل و خارج از کشور‌) با همكاري سازمان‌هاي مربوط و با رعايت قوانين و مقررات‌.
- برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي بر اساس آخرين يافته‌هاي پژوهشي‌، به منظور ارتقا سطح دانش فني و اجرايي جامعه مهندسين و فعالان صنعت راه‌، ساختمان و مسکن و دست اندرکاران حوزه شهرسازي و معماري
- تجاري‌سازي نتايج و دستاورد‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي پژوهشي مرکز و تبديل اين دستاورد‌ها به محصولات تجاري و قابل استفاده در صنعت‌.
- بررسي و شناسايي نياز‌هاي پژوهشي کشور در زمينه حمل و نقل‌، شهرسازي‌، ساختمان و مسکن‌.
- ايجاد بانک جامع اطلاعات و مدارک فني در زمينه زلزله‌، ژئوتکنيک‌، مصالح‌، ساختمان و مسکن‌، شهرسازي و معماري و صنعت حمل و نقل‌.
- انجام آزمايش‌هاي فني و ارائه خدمات تحقيقاتي‌، صدور گواهينامه‌ها و تاييديه‌هاي فني بر اساس بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي انجام شده در مورد مصالح‌، روش‌ها و فرآورده‌هاي ساختماني و راه‌سازي و لوازم تاسيساتي جديد براي متقاضيان حقوقي و حقيقي در مقابل دريافت حق الزحمه‌.
- همكاري پژوهشي با دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي مشابه داخل و خارج از کشور به منظور ارتقاي کيفيت فعاليت‌هاي پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌.
- اجراي طرح‌هاي پژوهشي‌، کاربردي و توسعه‌اي به منظور تحقق اهداف ذکر شده‌.
- تربيت نيروي متخصص از طريق برگزاري دوره‌هاي کارداني‌، کارشناسي‌، کارشناسي ارشد و دکتري در زمينه فعاليت‌هاي مرکز‌.
- آموزش مديران‌، مهندسان‌، تکنيسين‌ها و کارگران فني و ساير دست اندرکاران صنعت حمل و نقل‌، ساختمان‌، شهرسازي و معماري‌.
- برگزاري نمايشگاه‌هاي صنعت ساختمان‌، شهرسازي و صنعت حمل و نقل در كشور با همكاري سازمان‌هاي مربوط‌.
- ارائه خدمات کارشناسي‌، مشاوره‌اي و مطالعاتي فني و تخصصي به کليه متقاضيان (‌اعم از حقيقي و حقوقي‌) در زمينه برنامه‌هاي راه‌سازي‌، شهرسازي‌، حمل و نقل‌، مصالح و توليدات ساختماني متناسب با نياز‌هاي کشور‌.
- اجراي دوره‌هاي کوتاه مدت و پودماني مرتبط با رعايت قوانين و مقررات‌.
- انجام هر گونه فعاليت و ارائه خدمات مرتبط با اهداف و وظايف مرکز از محل درآمد‌هاي مرکز‌.
- اجراي نمونه‌هاي آزمايشي سيستم‌هاي نوين و بومي راه‌سازي و ساخت راه آهن و ساختماني به منظور بررسي استاندارد‌ها‌، ضوابط‌، مقررات‌، دستورالعمل‌ها و‌. ‌. ‌. جهت کاربردي کردن آنها در صنعت ساختمان و حمل و نقل و شهرسازي‌.
- اجراي سياست‌هاي متخذه و ابلاغي از سوي وزارت راه و شهرسازي در زمينه هاي راه، ساختمان، مسکن، شهرسازي و معماري.